TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ATO Congresium’da üçüncüsü gerçekleştirilen “Kamu
Açık Kaynak Konferansı”nın son gününde, BİLGEM Yazılım
Teknolojileri Enstitüsü (YTE) tarafından “PostgreSQL: Tec-
rübeler ve Başarı Hikayeleri” konulu panel düzenlendi.
Moderatörlüğünü Dijital Mimari Bölüm Yöneticisi Turan
Özen’in gerçekleştirdiği panele konuşmacı olarak Maliye
Bakanlığı’ndan Yeni Devlet Muhasebesi Yazılımı projesi
yöneticisi Mustafa Tezel, PostgreSQL Kullanıcıları ve Geliş-
tiricileri Derneği Başkanı ve Yurdum Yazılım Kurucusu M.
Atıf Ceylan, CookSoft Kurucusu Şahap Aşçı, Özgür Yazılım
kurucularından Doruk Fişek ve Profelis Bilişim’den verita-
banı uzmanı Dilan Tek katıldı.
Panelin başında Kamuda PostgreSQL uzmanlığı ve eko-
sisteminin geliştirilmesine yönelik YTE tarafından yapılan
çalışmalar kısa bir sunum ile anlatıldı. Sunumda Postg-
reSQL veritabanının tarihçesi, gelişim ve olgunluk sevi-
yesi, kamu için sunduğu fırsatlar ile YTE’nin PostgreSQL
uzmanlık ve ekosistem geliştirilmesi yol haritası yer aldı.
PostgreSQL uzmanlığının yaygınlaştırılması için bilgi pay-
laşım ve kendi kendine öğrenme platformunun 2018 yılı
içinde hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi. Ar-Ge
çalışmaları kapsamında PostgreSQL veritabanı yönetimi
ve veritabanı göçü araçları, veriambarı ve iş zekâsı araçla-
rı, yerli versiyon veritabanı çalışmalarının da açık kaynak
kodlu projeler şeklinde başlatılmasının planlandığı pay-
laşıldı.
Panelde; Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
ile TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Ensti-
tümüz ile geliştirilen Yeni Devlet Muhasebesi Yazılımı pro-
jesinde PostgreSQL kullanım tecrübeleri, PostgreSQL’in
yüksek erişilebilirlik ve performans özellikleri ve kamuda
iş kritik uygulamalardaki kullanımı, kapalı kaynak kodlu
diğer veritabanlarından göç, PostgreSQL’in diğer verita-
banlarından farkları ve güçlü yanları ile Kamuda Postg-
reSQL DBA hizmetleri konularında söz alarak görüşlerini
dinleyicilerle paylaşma fırsatı buldular.
BİLGEM YTE, Kamu Açık Kaynak Konferansında “PostgreSQL:
Tecrübeler ve Başarı Hikayeleri” Konulu Panel Düzenledi
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook