TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 28

28
Bülten
2017
ARALIK
T Ü B İ TA K - F r a n s a D ı ş i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı B o s p h o r u s P r o g r a m ı O r t a k K o m i t e To p l a n t ı s ı Ya p ı l d ı
TÜBİTAK ile Fransa Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasın-
daki mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde, 2003 yılından
bu yana yürütülen Bosphorus İkili İşbirliği Destek Programı-
nın, 2017 yılında açılmış olan ortak proje çağrısı kapsamın-
daki Ortak Komite Toplantısı Paris’te düzenlendi.
Bosphorus Programı kapsamındaki mevcut işbirliğinin
değerlendirildiği, karşılıklı sunumların yapıldığı ve ortak
çağrı kapsamında desteklenecek projelerin görüşüldüğü
Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim ve Teknoloji
Komisyonu (The Commission on Science and Technology
for Sustainable Development in the South - COMSATS) 2.
Teknik Danışma Konseyi Toplantısı, İtalya’nın Trieste kentin-
de düzenlendi.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu’nun
katıldığı toplantıda, COMSATS üyeleri arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesi, COMSATS’a ve COMSATS Uluslararası Mükem-
Çevre, Ziraat Bilimleri ve Mekânsal Planlama için İsveç
Araştırma Konseyi (FORMAS) ve İsveç Araştırma Konseyi
(SRC) işbirliğinde, Küresel Araştırma Konseyi Avrupa Bölge
Toplantısı Stockholm’de düzenlendi.
Tüm dünyadaki uluslararası fonlayıcı kuruluşların ilgi ala-
nına giren ortak konulara odaklanan ve ilk toplantısını Nati-
onal Science Foundation’ın (NSF) öncülüğünde, 2012 yılında
özellikle G-20 ve OECD ülkelerini temsil eden 50 civarında
Araştırma Konseyinin başkanlarının katılımıyla gerçekleş-
tiren Küresel Araştırma Konseyi/ Global Research Council
(GRC), 7. Yıllık Toplantısını 2018 yılında gerçekleştirecek.
Söz konusu toplantı öncesi Avrupa, Asya-Pasifik, MENA ve
Afrika bölgelerinde hazırlık toplantıları düzenleyen GRC’nin
daveti üzerine TÜBİTAK, Stockholm/İsveç’te düzenlenen Av-
toplantıya, Kurumumuz İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğün-
den Müdür Dr. Zeynep Arzıman ve program sorumlusu Uz-
man Ayşe Sayın Üke katıldı.
Toplantıda, 2017 yılı çağrısı kapsamında yapılan başvu-
rulardan, bilimsel değerlendirme sonucunda her iki tarafça
sekiz ortak projenin desteklenmesine karar verildi. Toplantı-
da ayrıca program kapsamında gelecek dönemde açılacak
çağrıların planlaması da gerçekleştirildi.
meliyet Merkezleri Ağı’na üyeliğin artırılması konuları ele
alındı. Ayrıca, COMSATS Mükemmeliyet Merkezleri Ağı kap-
samında yürütülen işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacı-
na yönelik öneriler sunuldu ve bu önerilere dair değerlen-
dirmelerde bulunuldu.
Gerçekleştirilen toplantı, katılımcı ülke temsilcilerinin iyi
niyet beyanları ile sona erdi.
rupa Bölge Toplantısı’na katıldı. Toplantıya TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. A. Arif Ergin, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı-
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürü Dr. Zeynep Arzıman ve Bilim-
sel Programlar Uzman Yardımcısı Esra Sağlam katıldı.
Avrupa Birliği’nden ve Avrupa’daki TÜBİTAKmuadil kurum
ve kuruluşlardan 80’den fazla üst düzey yönetici ve uzmanın
katıldığı toplantıda, “BilimDiplomasisi (Science Diplomacy)”
ve “Liyakata dayalı/Bağımsız Değerlendirme (Merit/Peer Re-
view)” konuları tartışıldı.
Hazırlık toplantılarının ardından, 7. Yıllık Toplantı’nın 15-
16 Mayıs 2018 tarihleri arasında Rusya Temel Araştırma
Fonu (RFBR) ve Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ev sahipli-
ğinde Moskova / Rusya’da düzenlenmesi bekleniyor.
TÜBİTAK-Fransa Dışişleri Bakanlığı Bosphorus
Programı Ortak Komite Toplantısı Yapıldı
COMSATS 2. Teknik Danışma Konseyi
Toplantısı Gerçekleştirildi
Küresel Araştırma Konseyi Avrupa Bölge
Toplantısı Stockholm’da Düzenlendi
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook