TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Nanoteknoloji Kümelenmesi
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordina-
törlüğündeki Nanoteknoloji Kümelenmesi, sürdürülebilir
ve rekabetçi kalkınma amacıyla savunma, havacılık, enerji,
otomotiv, tekstil, sağlık, inşaat sektörlerinde katma değeri
yükseltecek nanoteknolojik ürün üretimi konulu proje öne-
rileri hazırladı. TÜBİTAK MAM’da düzenlenen Nanotekno-
loji Kümelenmesi Çalıştayı’nda, TÜBİTAK MAM tarafından
“Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik İçin Bölgesel Kalkınmanın
Önemi” sunuldu ve “Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Destek
Programı” tanıtıldı. Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Destek
Programı’na Aralık 2017 tarihinde başvurmak üzere “Sürdü-
rülebilir ve Rekabetçi Bölgesel Kalkınma İçin Farklı Sektörle-
re Yönelik Nanoteknolojik Ürünlerin Geliştirilmesi” konulu,
iki yılda tamamlanması öngörülen 14 proje önerisi hazırlan-
dı. Çalıştaya, Nanoteknoloji Kümelenmesi İşbirliği Protoko-
lünü imzalayarak kümelenmeye katılan firmaların, üniversi-
telerin, araştırma merkezlerinin, ticaret ve sanayi odalarının,
ihracatçı birliklerinin temsilcileri ile TÜBİTAK MAM Enstitüle-
ri’nden araştırmacılar katıldı.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook