TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK ULAKBİM’in, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü özel eğitim dersle-
rine yönelik öğretim programları geliştirme çalışmaları ta-
mamlandı.
Engelli çocuklarımızın, günlük yaşamlarını bağımsız ola-
rak sürdürebilen, üretken ve mutlu birer vatandaş olarak
yetişmeleri amacı doğrultusunda, erken çocukluk dönemin-
den başlayarak çeşitli okul türleri ve kademelerde yer alan
özel eğitim derslerine yönelik öğretim programları geliştir-
me çalışmaları yapıldı.
Yenilikçi bir bakış açısıyla bilimsel temeller üzerine inşa
edilen program geliştirme çalışmalarına özel eğitim alanın-
da uzman 45 akademisyen ile 43 öğretmen katıldı. Öğretim
programı hazırlama sürecinde programların çocuklarımızın
ihtiyaçlarına duyarlı, alandaki yeni gelişmeleri yansıtan, öğ-
retmen dostu programlar olmasına özen gösterildi.
Program geliştirme çalışmaları kapsamında; erken çocuk-
luk (0-36 ay) ve okul öncesi (37-78 ay) dönemleri için tüm
yetersizlik alanlarına yönelik ilk kez öğretim programları
hazırlandı. Orta-ağır zihinsel engeli, otizm spektrum bozuk-
luğu olan öğrencilerin öğrenim gördüğü I, II ve III. kademe-
lere ait (ilkokul, ortaokul ve lise) dersler için 29 adet öğretim
programı geliştirildi. Ayrıca, az gören / görmeyen öğrenciler
için de beden eğitimi ve spor grubu dersine yönelik kademe
bazlı üç adet öğretim programı hazırlandı.
Çalışmaları tamamlanan 34 adet yeni öğretim programı
ile özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımıza sunulan eğitim
hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Uygulama
kararı öncesinde paydaşların ve kamuoyunun görüş, öneri
ve katkılarına sunulan öğretim programları
dat.meb.gov.tr/TaslakProgramlar.aspx
adresi üzerinden
paylaşıma açıldı.
Engelli Çocuklarımıza Yönelik Yeni
Öğretim Programları Geliştirildi
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook