TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 7

7
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
ları desteklerle önemli başarı hikâyeleri oluşturmuşlardır.
Başarılı şirketler arasında, 1 yıllık destek süresi içerisinde
on devlet kurumuna geliştirdiği ürünü satan, proje süresi
içinde 250.000 TL’lik şirket hissesi satan, $460.000 tutarın-
da satış gerçekleştiren, henüz ön prototip aşamasındayken
hastane ve laboratuvarlardan iş planı çıktısının siparişini
alan şirketler bulunmaktadır. Bu yeni BİGG uygulamamız
ile bu başarı örneklerinin artmasını hedefliyoruz. TÜBİTAK
ile el ele veren Uygulayıcı Kuruluşlara teşekkür ediyorum
ve kendilerine bahsettiğim gibi büyük görevler düştüğü-
nün tekrar altını çizmek istiyorum. Bu şekilde, geliştirdiği-
miz yeni uygulama ile genç girişimcilerimizin başarılarının
daha da artacağına inanıyorum” diyerek sunumunu ta-
mamladı.
Açılış konuşmaların ardından uygulayıcı kuruluşlarla
imza töreni gerçekleştirildi. Uygulayıcı kuruluşlar arasın-
da, Anadolu Üniversitesi TTO, Bilkent Cyberpark, Ankara
Teknokent, Dokuz Eylül-Depark, Erciyes Teknopark, Fırat
TTO, Hacettepe TTM, BİGG SEA- İde-EGE ADANA, ÜSAM
INOVENT, İTÜ ÇEKİRDEK, Teknopark İzmir, Karadeniz Tek-
nik TTO, Konya Teknokent, ODTÜ Teknokent, Özyeğin TTO,
TOBB ETÜ TTO, Türk Ekonomi Bankası ve Uludağ Üniversi-
tesi TTO bulunuyor.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook