TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 8

8
Bülten
2015
AGUSTOS
T ü r k i y e ’ n i n E n G i r i ş i m c i v e Y e n i l i k ç i Ü n i v e r s i t e s i S a b a n c ı Ü n i v e r s i t e s i
Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikç
T
ÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yeni-
likçilik performanslarına göre sıralandığı Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015 yılı sıralaması Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından TÜBİTAK’ta dü-
zenlenen basın toplantısında açıklandı. Bu yılın birincisinin
88,40 puanla Sabancı Üniversitesi olduğunu bildiren Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, ikinci sırada 85,96 pu-
anla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), üçüncü sırada
ise 79,66 puanla Boğaziçi Üniversitesi’nin bulunduğunu
ifade etti.
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversite-
lerde girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edil-
mesinin amaçlandığını belirten Bakan Işık, “Bu çalışma,
üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste
veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama de-
ğildir” diye konuştu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, üniversite ve
teknoloji transfer ofisi sayılarında önemli artışlar yaşandığı-
nı ancak hâlâ arzu edilen noktada olunmadığını belirterek,
üniversitelerdeki kalitenin artırılması gerektiğini bildirdi.
Endeks sıralamasına giren üniversiteleri tebrik eden Işık,
listenin hazırlanmasında katkısı bulunan kurum ve kuru-
luşlara da teşekkür etti.
Türkiye’nin mutlaka bilgiyi ve teknolojiyi üreterek, kat-
ma değere yansıtması gerektiğini vurgulayan Işık, şunları
kaydetti:
“Şunu memnuniyetle ifa-
de etmeliyim ki ülkemizde
bilimin, teknolojinin ve giri-
şimciliğin önemi her geçen
gün daha iyi anlaşılıyor ve
bu alanda güzel gelişmeler
yaşanıyor. Ülkemizde bilim
ve teknoloji alanındaki bazı
gelişmeleri sizlerle paylaş-
mak istiyorum. Nitelikli insan
kaynağı bakımından 2002’de
28 bin 964 olan Ar-Ge perso-
neli sayısı 2013’de 112 bin
969’a yükseldi. Son 13 yılda
ülkemizde 76 olan üniversite sayımız 193’e, 2 olan tekno-
park sayımız 61’e, Ar-Ge merkezi sayımız 192’ye ve tekno-
loji transfer ofisi sayımız ise 34’e ulaştı.
Üniversite sayısındaki bu artışla birlikte 2002 yılında 74
bin olan akademisyen sayısı da 2014 yılında 142 bine yük-
seldi. Ülkemizde 2002 yılında 8 bin 995 olan bilimsel yayın
sayısı 2013 yılında 26 bin 259’a çıktı. Patent açısından da
2002 yılında 414 olan başvuru sayısı, yaklaşık 12 kat artış
göstererek, 2014 yılında 4 bin 869’a yükseldi. Bu rakamlar
ülkemizde bilim, teknoloji ve Ar-Ge alanındaki gelişimi net
olarak ortaya koyuyor.”
“Üniversitelerdeki kalite mutlaka artırılmalı”
Üniversite ve teknoloji transfer ofisi sayılarında önemli
artışlar yaşandığını ancak hala arzu edilen noktada olma-
dıklarını dile getiren Işık, üniversitelerdeki kalitenin mutla-
ka artırılması gerektiğini bildirdi.
Her üniversitenin bir misyon üstlenmesinin kaçınılmaz
olduğunu vurgulayan Işık, bunun ülkenin sosyo ekonomik
kalkınmasına da büyük katkı sağlayacağını kaydetti.
Bakan Işık, üniversitelerin rekabet etmeleri gerektiğini
de belirterek, “Bu endeksi açıklamamızın önemli nedenle-
rinden biri de budur. İsteğimiz, arzumuz, Türkiye’de dünya
ile yarışan üniversitelerin sayısının çoğalması. Şu anda bir
elin parmaklarını geçmeyen üniversitemiz var dünyayla
yarışan. Hâlbuki Türkiye gibi potansiyeli güçlü bir ülkenin,
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook