TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 14

2015
AGUSTOS
T ü r k i y e ’ y e “ E n A k t i f Ü l k e ” Ö d ü l ü
TEŞVİK ÖDÜLÜ
Temel Bilimler
Doç. Dr. Ramazan SOLMAZ
Anabilim Dalı:
Kimya (Fizikokimya)
Araştırma Alanları:
Korozyon, Yenilenebilir Enerji kay-
nakları, Hidrojen Enerjisi, Malzeme Teknolojisi, Yakıt Pilleri,
İletken Polimerler
Görev Yeri:
Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Kimya Bölümü
“Elektrokimya/malzeme/enerji alanında, korozyon, ye-
nilenebilir enerji kaynakları ve malzeme teknolojisi konu-
larındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Prof. Dr. Atilla CİHANER
Anabilim Dalı:
Kimya / Fiziko Kimya
Araştırma Alanları:
Konjuge ve Elektrokromik Poli-
merlerin Sentezi, Tanımı ve Optoelektronik Uygulamaları,
Yeni Monomer Tasarımları, Sentezi ve Polimerizasyonları,
Adli-Tıp Bilimi ve Analitik Kimya Alanında Kullanılabilir Ke-
miluminesans ve Akıllı Algılayıcıların Sentezi
Görev Yeri:
Atılım Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Ve
Uygulamalı Kimya Bölümü
“Kimya ve malzeme bilimleri alanında, elektrokromik
polimerler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nite-
likli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Yrd. Doç. Dr. Seda AKSOY ESİNOĞLU
Anabilim Dalı:
Katıhal Fiziği, Malzeme Fiziği
Araştırma Alanları:
Manyetizma, Nötron Kırınımı, Na-
nomanyetizma
Görev Yeri:
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü
“Katıhal fiziği alanında, kalorik etkilerin incelenmesi ve
intermetalik alaşımların yapısal ve manyetik özellikleri ko-
nularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Doç. Dr. Hakan ALTAN
Anabilim Dalı:
Atom ve Molekül Fiziği
Araştırma Alanları:
Optik/Fotonik, Sürekli ve Pulslu
Lazer Sistemleri ve Uygulamaları, Ultrafast Lazer Geliştiril-
mesi ve Uygulamaları, Optik Metroloji/Ölçüm Sistemleri,
Çizgisel Olmayan Optik Uygulamaları, Terahertz Frekans
Bandı Uygulamaları: İletişim, Spektroskopi ve Görüntüle-
me Teknikleri, Terahertz Bandı Optoelektronik Aygıt Ge-
liştirilmesi: Bolometre Yapıları, Dizi Detektör Geometrileri,
Fotoiletken Anten Yapıları, Metalmalzeme Yapıları, Pasif ve
Aktif Filtreler, mikrodalga beselemeli mm dalga boyu/THz
RF sistemlerin geliştirilmesi.
GörevYeri:
Orta DoğuTeknik Üniversitesi, Fizik Bölümü
“Optik/fotonik alanında terahertz konularındaki ulusla-
rarası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik
Ödülü verilmiştir.
14
Bülten
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook