TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 13

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
İTAK Ödülleri Açıklandı!
13
Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. K. Arzum ERDEM GÜRSAN
Anabilim Dalı:
Kimya / Analitik Kimya
Araştırma Alanları:
Manyetik partiküller, karbon na-
notüpler, grafen ve türevleri, nanoçubuklar, nanokablolar,
nanopartiküller (altın, gümüş gibi metal nanopartiküller
ve kalay oksit, çinko oksit gibi metal oksit nanopartikül-
ler), dendrimerler, iletken polimerler ve biyopolimerlere
dayalı elektrokimyasal (biyo)sensör ve aptasensör tek-
nolojilerinin geliştirilmesi, Nanomalzemelere dayalı yeni
nesil biyosensör/ aptasensör teknolojilerinin ilaç-DNA
etkileşimleri, aptamer-protein etkileşimleri, kalıtımsal ve
bulaşıcı hastalıklara dayalı dizi seçimli nükleik asit (DNA,
RNA) hibridizasyonunun elektrokimyasal algılanmasına
yönelik uygulamaları, Nükleik asitler, ilaç, protein, toksin
ve bazı hastalıklara ait biyobelirteçlerin hızlı, seçimli ve du-
yarlı analizine yönelik “kullan-at” prensibi ile çalışan, tekli
ve çoklu ölçüme dayalı elektrokimyasal yeni (biyo)sensör
teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaları.
GörevYeri:
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik
Kimya Anabilim Dalı
“Kimya alanında, nanomalzemelere dayalı tekli ve çok-
lu ölçüme dayalı elektrokimyasal biyosensör ve aptasensör
teknolojilerinin geliştirilmesi ve nükleik asitler, ilaç, protein
ve bazı hastalıklara ait biyobelirteçlerin analizlerine yönelik
uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün ni-
telikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Prof. Dr. Özcan EREL
Anabilim Dalı:
Tıbbi Biyokimya
Araştırma Alanları:
Oksidanlar, Antioksidanlar, Enzim-
ler, Biyokimya ÖlçümYöntemi Geliştirme
Görev Yeri:
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
“Biyokimya ölçüm yöntemi geliştirme alanında ulusla-
rarası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim
Ödülü verilmiştir.
ÖZEL ÖDÜL
Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Hazire Oya ALPAR
Anabilim Dalı:
Farmasötik Teknoloji
Araştırma Alanları:
Mikro ve nano boyutlu aşı salım
sistemlerinin geliştirilmesi ve farklı uygulama yollarından
hedeflendirilerek maksimum immün cevabın alınması
üzerine biyolojik ve teknolojik çalışmalar (iğnesiz (invazif
olmayan) aşı sistemlerinin geliştirilmesi ve biyolojik terö-
rizmde kullanılan organizmalar da dahil olmak üzere insan
ve hayvanlarda öldürücü enfeksiyonlara neden olan has-
talıkların önlenmesi ve tedavisine yönelik aşıların geliştiril-
mesi. Gen ve siRNA taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi.
Görev Yeri:
UCL School of Pharmacy, University of Lon-
don, Kemerburgaz Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
“Farmasötik teknoloji ve immünoloji bilimlerini bir ara-
ya getirmesi, farmasötik teknoloji içindeki farklı yöntemleri
(superkritik sıvı teknolojisi, liyofilizasyon, püskürterek ku-
rutma, yüksek basınçlı jet homojenizasyon) kullanarak ilk
aşı taşıyıcı mikro ve nano partiküler sistemleri geliştirmesi
konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışma-
ları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook