TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 12

2015
AGUSTOS
2015 Yılı TÜ
2
015 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİ-
TAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalış-
maları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2015
yılında 4 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 13 Teşvik Ödülü ve-
rilmesine karar verildi. 2015 yılında TÜBİTAK-TWAS Teşvik
Ödülü ise verilmedi.
Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası dü-
zeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanla-
rına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2015 yılı ödül miktarı
50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim
Ödülü sahiplerine ayrıca araştırma desteği de veriliyor.
Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulan Özel Ödül,
yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası dü-
zeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Özel Ödül için 2015
yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından
oluşuyor.
Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte
uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek nite-
liklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk
gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına
veriliyor. Teşvik Ödülü için 2015 yılı ödül miktarı 20.000 TL,
gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.
2015 Yılı Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerini
Kazananlar Listesi:
BİLİM ÖDÜLÜ
Temel Bilimler
Prof. Dr. Alikram NUHBALAOĞLU (ALIEV)
Anabilim Dalı:
Fizik (Teorik ve Matematiksel Fizik/ Yük-
sek Enerji Fiziği)
Araştırma Alanları:
Gravitasyon Teorileri ve Kara Delik-
ler Fiziği
Görev Yeri:
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mühen-
dislik- Mimarlık Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği
Bölümü
“Teorik ve matematiksel fizik alanında, gravitasyon te-
orileri ve kara delikler fiziği konularındaki uluslararası dü-
zeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü
verilmiştir.
Prof. Dr. Marat AKHMET
Anabilim Dalı:
Diferansiyel Denklemler
Araştırma Alanları:
Kaos, Periyodiklik, Hemen hemen
periyodiklik, Impulsive diferansiyel denklemler, Fonksiyo-
nel diferansiyel denklemler, Parçalı sabit argüman, Kararlı-
lık, Çatallanmalar
Görev Yeri:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik
Bölümü
“Girdi ve çıktı mekanizmalarıyla kaos üretiminin tanıtıl-
ması, ikinci Peskin sanrısının çözülmesi, ayrıca genelleştiril-
miş parçalı sabit argümana bağlı diferansiyel denklemler
teorisinin kurulumuna ve gelişimine katkıda bulunma ve
çeşitli zamanlarda süreksizliklere sahip dinamiklerin ince-
lenmesi için özel ve tek bir metot geliştirme gibi bilimsel
yenilikler getirmesi ve bu gibi teorik buluşların vuruşa sa-
hip mekanizmalarda, kan basınç dağılımı, sinir ağları ve
popülasyon dinamiği gibi alanlara uygulanabilirliği konu-
larındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
12
Bülten
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook