TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 15

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Mühendislik Bilimleri
Yrd. Doç. Dr. Can ALKAN
Anabilim Dalı:
Bilgisayar Mühendisliği
AraştırmaAlanları:
Biyoenformatik, tümleşik algoritmalar
Görev Yeri:
Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
“Biyoenformatik alanında, tümleşik algoritma dizaynı,
yeni nesil DNA dizileme verilerinin analizi ve genomiks ko-
nularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Doç. Dr. Mesut ŞİMŞEK
Anabilim Dalı:
Mekanik Anabilim Dalı
Araştırma Alanları:
Katı Cisimler Mekaniği, Titreşimler,
Doğrusal Olmayan Titreşimler, Hareketli Yük Problemleri,
Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeler, Nanomekanik,
Yerel Olmayan Elastisite, Mikromekanik, Tarihi Yapıların
Onarım ve Güçlendirilmesi
Görev Yeri:
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi,
İnşaat Müh. Bölümü, Mekanik Ana Bilim Dalı
“Kompozit malzemeler alanında, Fonksiyonel Dere-
celendirilmiş Malzemeden (FDM) imal edilmiş kirişler ve
nanomekanik ve mikromekanik konularındaki uluslararası
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü
verilmiştir.
Doç. Dr. Sinan GEZİCİ
Anabilim Dalı:
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Araştırma Alanları:
Sezim ve kestirim kuramı, yer bul-
ma sistemleri, ultra geniş bantlı sistemler, telsiz haberleş-
me, haberleşme kuramı, sinyal işleme
Görev Yeri:
Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü
“Sezim ve kestirim kuramı (istatistiksel sinyal işleme)
alanında, sezim ve kestirim tekniklerinin telsiz yer bulma
ve ultra geniş bantlı sistemler için geliştirilmesi ve uygu-
lanması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli
çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Doç. Dr. Çağatay CANDAN
Anabilim Dalı:
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Araştırma Alanları:
İşaret İşleme, İstatistiksel İşaret İş-
leme, Dönüşümler
Görev Yeri:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği Bölümü
“İşaret işleme alanında, dönüşümler ve istatistiki sinyal
işleme konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli
çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
15
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook