TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 9

9
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Üniversitesi Sabancı Üniversitesi
dünyada ilk 400’de en az 10’un üzerinde üniversitesinin ol-
ması gerekiyor” diye konuştu.
“Endeks, üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıra-
landığı bir liste değil”
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ni çok önemse-
diklerini vurgulayan Işık, 4 yıl önce başlattıkları endeks ça-
lışmasının bugün kamuoyu tarafından merakla beklenen
bir sıralamaya dönüştüğünü bildirdi.
Bakan Fikri Işık, söz konusu endeksin, üniversitelerin
eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya en başarılı
üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama olmadığını vurgu-
layarak, “Bu endeksin amacı, üniversitelerin girişimcilik ve
yenilikçilik performansını ölçmektir” dedi.
Endeks belirlenirken üniversiteleri; bilimsel ve tekno-
lojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve
etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik
katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergeye göre
planladıklarını anlatan Işık, bu yıl, geçen yıla göre tüm üni-
versitelerin puanlarında artış olduğunu ifade etti.
Basın Toplantısına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık’ın yanı sıra, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğ-
lu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Müsteşar Yardım-
cısı Prof. Dr. Cevahir Bozkurt, Bilim ve Teknoloji Genel Mü-
dürü Doç. Dr. İlker Murat Ar, TÜBİTAK Başkan Yardımcıları
Prof. Dr. Mehmet Çelik, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve TÜBİTAK
Genel Sekreteri Arif Koyuncu katıldılar.
İlk Kez 2012 Yılında Açıklandı
Türkiye’de ilk kez 2012 yılında TÜBİTAK tarafından hazır-
lanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile ülkemizin
en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi duyuruldu.
Endeks, üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik perfor-
manslarına göre sıralayarak, üniversiteler arası girişimcilik
ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına, böylelikle giri-
şimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyor.
Endeks ile üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma
yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, giri-
şimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticari-
leşme boyutları altında 23 göstergeye göre sıralanıyor.
Bu yıl dördüncüsü açıklanan Endeks çalışmalarına, YÖK
ve TÜİK’in yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE,
Kalkınma Bakanlığı, TÜBA, TTGV, KOSGEB ve üniversiteler
katkı sağladı.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook