TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 4

4
Bülten
2015
AGUSTOS
B i r e y s e l G e n ç G i r i ş i m P r o g r a m ı İ ç i n İ m z a l a r A t ı l d ı
Bireysel Genç Girişim Pr
Y
enilenen Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programının ve
seçilen Uygulayıcı Kuruluşların girişimci adaylarına tanı-
tımı etkinliklerini de içeren “Uygulayıcı Kuruluş İmza Töre-
ni”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımlarıy-
la TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleştirildi.
İmza töreninde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Fikri Işık, öncelikle gündemdeki konuları değerlendir-
di. Türkiye’nin kendi teknolojisini geliştirmesinin ne kadar
önemli olduğunu bugünlerde bir kez daha gördüklerini
vurgulayan Işık, ülkenin dünya tarihinin var olduğu gün-
den bu yana yaşanan sorunların merkezi olan bir coğrafya-
da yer aldığını ifade etti.
Bir o kadar önemli olanın da silahlı kuvvetlerin görev-
lerini etkin şekilde yürütebileceği teknolojiyi mümkün ol-
duğunca yerli imkânlarla sunmak olduğuna dikkati çeken
Işık, son 12 yıldır bu alanda atılan tüm adımların öneminin
bugün daha iyi fark edildiğini söyledi.
Türkiye’nin, savunma sanayinin millileşmesinde günü-
müzde çok önemli bir noktaya geldiğine işaret eden Işık,
bu başarıda tüm kurumların önemli payı olduğunu ancak
en başat kurumlardan birinin TÜBİTAK olduğunu kaydet-
ti. Bu alandaki çalışmaların devam edeceğini anlatan Işık,
“TÜBİTAK, Türkiye’nin, bu bölgede hiç kimsenin bırakın
kafa tutmayı, yan bakmaya dahi cesaret edemeyeceği bir
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook