TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 5

5
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
gramı İçin İmzalar Atıldı
ülke konumuna gelmesi için üzerine düşeni bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde yap-
maya devam edecek” diye konuştu.
Bakan Fikri Işık, ülkede bilimin, teknolojinin ve girişim-
ciliğin gelişmesi için her türlü katkıyı sağladıklarını belir-
terek, Teknogirişim Sermayesi Desteği programına büyük
önem verdiklerini bildirdi. Söz konusu program kapsamın-
da yüzlerce yeni şirketin kurulduğunu ve bu şirketlerin ülke
için katma değer ürettiğini dile getiren Işık, programla bu
yıl daha fazla kişiye destek vermek istediklerini söyledi.
Bireysel Genç GirişimProgramı imza töreninin de bu so-
runun çözümü noktasında iyi bir adım olduğunu anlatan
Işık, Bireysel Genç Girişim Programının ilk aşamasını artık
TÜBİTAK’ın değil, TÜBİTAK’ın destekleyeceği 17 kuruluşun
yürüteceğini kaydetti. Işık, sözleşme imzalanacak 17 uygu-
layıcı kuruluşa da gösterdikleri işbirliğinden dolayı teşek-
kür etti.
“Ekosistemin geliştirilmesi için kararlar aldık”
Toplantıda program hakkında bilgi veren TÜBİTAK Baş-
kanYardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik,“Son yıllarda yaşanan
Ar-Ge ve yenilik atılımının odağında özel sektör yer almak-
tadır. 4 sene önce, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun,
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook