TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 28

28
Bülten
ilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlı-
ğı’nca (BİDEB) yurt dışındaki başarılı Türk
araştırmacıları Türkiye’ye dönmeye teşvik et-
mek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmelerine destek
vermek amacıyla yürütülen “2232 Yurda Dönüş Araştırma
Burs Programı” yenilendi.
Buna göre, programa “hak kazandırma sistemi” getirildi.
Programa başvurabilmek için Türkiye’de Ar-Ge faaliyeti yü-
rüten kurum ve kuruluşlardan kabul alma koşulu kaldırıldı.
Başvurusu desteklenen adaylar, 12 ay içinde Türkiye’de üni-
versiteler, araştırma enstitüleri veya Ar-Ge faaliyeti yürüten
özel sektör kuruluşlarının herhangi birinden kabul mektubu
alarak, burslarını başlatabilecekler.
Yurt dışında ikamet etme süresi koşulu değiştirilerek,
programa başvurabilmek için başvuru döneminin ilk günü
itibariyle son 36 ay içinde en az 30 ay yurt dışında ikamet
etme zorunluluğu getirildi.
B
Araş-
t ı r m a
destek mik-
tarı artırılarak,
araştırmalarını üni-
versite veya kamu Ar-
Ge birimlerinde yürütecek
araştırmacılara 30.000 TL’ye
kadar araştırma desteği verilecek.
Program kapsamında desteklenen
araştırmacılara, TÜBİTAK’ın diğer destek
programlarına başvuru yapabilme olanağı
tanındı.
Programa başvurular 5 kat arttı
2013 yılında 172 araştırmacı geri dönüş için başvuru yaptı.
Bir önceki yıla göre başvuruların 5,5 kat arttığı programda,
111 araştırmacı desteklenerek geri dönüşü sağlandı.
Geri dönüş bursuna kimler başvurabilir?
Doktora dereceli ve yurt dışı Ar-ge çalışma deneyimine; li-
sans mezunu ve en az 6 yıl yurt dışı Ar-ge çalışma deneyimi-
ne; ya da yüksek lisans mezunu ve en az 4 yıl yurt dışı Ar-ge
çalışma deneyimine sahip Türk araştırmacılar başvurabilir.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...60
Powered by FlippingBook