TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 27

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Şubat 2014
27
Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölü-
mü’nden Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay, 1,5 milyon Avro’luk ERC
Starting Grant almaya hak kazandı. Erbay, METARNAFLAM-
MATION isimli ERC projesinde damar sertliği ve kalp krizinin
tedavisi için moleküler biyolojiye dayalı yeni ilaç hedefleri-
nin geliştirilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında;
1. Metabolik yüklenme ile hücre içi protein ve yağlar için
önemli bir organel olan endoplazmik retikulumun yaydığı
stres sinyallerinin bağışıklık sistemi hücreleri ve inflamas-
yonu hangi mekanizmalar ile tetiklediği ve damar sertliğine
neden olduğu modern moleküler biyoloji temelli teknoloji-
lerin kullanılması ile aydınlatılacak.
2. Hücre içinde yüksek yağ konsantrasyonlarının endop-
lazmik retikulumun yaydığı stres sinyallerine bağlı olarak
ortaya çıkardığı proteine kodlanmayan RNA moleküllerinin
Kalp ve Damar Hastalıklarına Yeni İlaç Umudu
yüksek rezolüsyonlu, kuantitatif yeni nesil sekanslama yön-
temleri ile tanımlanacak.
3. Yüksek yağlara maruz kalan endoplazmik retikulum
sinyal yolağı tarafından kontrol edildiği tespit edilen ve inf-
lamasyonu etkileyebilen seçilmiş mikroRNA’lara karşı ate-
rosklerotik fare modellerinde kilitli nükleik asit teknolojisiyle
geliştirilmiş antogomirlerle damar sertliğinin ilerleyişi dur-
durulmaya çalışılacak.
METARNAFLAMMATION Projesi metabolizma ile bağışıklık
sisteminin kesiştiği moleküler nodların tanımlanmasında
önem taşıyacak. Diyabet, kanser, damar sertliği gibi birçok
kompleks hastalığın moleküler patolojisinin aydınlatılma-
sında faydalı olacak. ERC projesi sayesinde Erbay, Türkiye’nin
birincil derecede ölümlerine ve hastalığa bağlı ekonomik
güç kaybı sebeplerinden olan kalp ve damar hastalıkları için
ilaç geliştirilmesine öncülük edecek.
Proje bütçesi: 1,5 milyon € Proje süresi: 01.01.2014 – 31.12.2018
Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay:
1998’de Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesinden mezun oldu. Illinois Üniversitesi, Urbana-
Champaign’de Hücre ve Yapısal Biyoloji Bölümü’nde dokto-
ra çalışmalarını tamamladı. Harvard Üniversitesi Genetik ve
Kompleks Hastalıklar Bölümü’nde 2004-2010 tarihleri ara-
sında doktora sonrası araştırmacı, 2010’ da araştırmacı bilim
insanı olarak çalıştı. Eylül 2010’da Bilkent Üniversitesi, Fen
Fakültesi, Moleküler Biyoloji Bölümü’nde göreve başladı.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...60
Powered by FlippingBook