TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 34

34
Bülten
TÜBİTAK Destekli Projede
Sağlık Haberciliğinin Fotoğrafı Çekildi
A
nadolu Üni-
versitesi İleti-
şim Bilimleri
Fakültesi Basın ve
Yayın Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Erkan
Yüksel’in yürütücü-
lüğünü üstlendiği
projede,
Selçuk
Üniversitesi İletişim
Fakültesi Gazetecilik Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Ahmet Yalçın Kaya,
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdul-
lah Koçak ve Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Yrd. Doç. Dr. Sinan Aydın
araştırmacı olarak görev aldı. Proje
Türkiye’de sağlık konulu yayıncılığın
yerinin ve durumunun betimlenmesi,
yayın içeriklerinin irdelenmesi ve bu
yayınlara ilişkin kamuoyunun algı ve
değerlendirmelerinin ortaya konulma-
sı için başlatılan proje sonuçlandı.
yürütücüsü Prof. Dr. Erkan Yüksel,
araştırmanın Türkiye’de iletişim
bilimi alanında gerçekleştirilen en
kapsamlı çalışma olduğunu söy-
ledi. Ele alınan örneklem büyük-
lükleri ve çalışma ekibinin sayısı
bağlamında araştırmanın benzer-
siz olduğunu belirten Yüksel, "Ça-
lışmada önce medyadaki sağlık
konulu yayınların fotoğrafını çek-
meye çalıştık. Ardından konunun
uzmanı medya ve sağlık profes-
yonelleriyle görüşerek onların
değerlendirmelerini aldık. Sağlık
konulu yayınlarla ilgili kişi ve ku-
rum temsilcilerini iki kez bir araya
getirerek bulgularımızı tartışmaya
açtık" dedi.
Proje yürütücüsü Prof. Dr. Erkan Yüksel
Prof. Dr. Ahmet Yalçın Kaya (solda) ve Prof. Dr. Abdullah Koçak
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...60
Powered by FlippingBook