TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 38

38
Bülten
2018
TEMMUZ
D ü n y a D e n i z l e r v e O k y a n u s l a r G ü n ü Ç a l ı ş m a l a r ı T Ü B İ T A K M A M Ta r a f ı n d a n Y ü r ü t ü l ü y o r
UNESCO’nun Hükümetlerarası Okyanus Komisyonu (IOC)
tarafından 8 Haziran olarak ilan edilen Dünya Denizler ve
Okyanuslar Günü’nün 2018 aksiyon konusu olarak belirle-
nen “Sağlıklı Okyanuslar ve Denizler İçin Plastik Kirliliğinin
Önlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi” ile ilgili ola-
rak ülkemizdeki çalışmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı çerçevesinde,
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ve farklı üni-
versiteler tarafından (TÜBİTAK ve AB destekli projeler ile de
desteklenerek) seviyelerin ve etkilerin belirlenmesi yönünde
devam ediyor.
Çalışmaların özellikle etkilerin tespiti yönünde artırılması,
bilinçlendirme ve örnek uygulama faaliyetlerinin yaygınlaş-
tırılması, gerekli arıtım teknolojilerinin geliştirilmesine yöne-
lik çalışmaların yapılması ve başlangıç olarak tek kullanımlık
plastik ürünler yerine alternatif ürünlere geçilmesi gerekiyor.
IOC’de ülkemizi temsil eden DzKK Seyir Hidrografi ve Oşi-
nografi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda her yıl topla-
nan ve ülkemizde deniz araştırmaları icra eden ve denizel
alanlarımızın yönetiminden sorumlu kurumlarının temsil-
cilerinden oluşan SHOH Plan ve Koordinasyon Kurulunun
2018 toplantı kararları arasında “8 Haziran” için farkındalık
yaratılması; bu yılki tema ile ilişkili bilgilendirme ve aktivi-
telerin düzenlenmesi tavsiye edildi. Bu kapsamda küresel
ölçekte aktivitelerin yayınlandığı dijital ortamın
.
worldoceansday.org adresinden takip edilerek farkındalığın
artırılması ve çözüme katkı sunulması isteniyor.
Günde 8 Milyon Ton Plastik Okyanuslara ve Denizlere Ta-
şınıyor
İnsan sağlığı için tehdit oluşturan denizlerdeki plastik kir-
liliği, canlı deniz yaşamına zarar veriyor, canlı ölümlerine ne-
den oluyor, yaşam ortamlarını (habitatlarını) tahrip ediyor ve
yerel ekonomilere önemli kayıplar yaşatabiliyor. Son yıllarda
yapılan küresel ve bölgesel projelerin sonuçlarına göre, de-
nizlere taşınan çöplerin yüzde 80’i kara kökenli olup bunların
da çok önemli bir bölümünü plastikler oluşturuyor. Günde 8
milyon ton plastiğin okyanuslara ve denizlere taşındığı var-
sayılıyor. Bugün dünya denizlerindeki plastik sayısının 5,25
trilyon parçacık seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Bunların
temizlenmesi için sadece ABD’de bugüne kadar 11,5 milyar
dolar harcandığı raporlanıyor.
Dünya Denizler ve Okyanuslar Günü Çalışmaları TÜBİTAK MAM Tarafından Yürütülüyor
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) yürütücülüğünde
ABD Dış Ticaret Heyeti organizasyonu gerçekleştirildi. Orga-
nizasyonla dört Türk Ar-Ge firması, TÜBİTAK MARTEK, İstan-
bul Aydın Üniversitesi ve Chicago/ABD Türk Ticaret Merkezi
iş birliğinde Chicago TTC Uluslararası Kuluçka Merkezinde
şirketlerini kurarak ABD üzerinden dünya pazarına girmek
için ilk adımlarını attılar. Ayrıca Chicago’da bulunan Türk Ti-
caret Merkezi, TÜBİTAK MARTEK Kuluçka Merkezi, Argonne
National Laboratory, MHUB İncubation Merkezinde incele-
me ve karşılıklı iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.
TÜBİTAK MARTEK Türk Girişimcilerine ABD’ye Açılmalarında Öncülük Ediyor
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook