TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Emre Enstitüsünü Bir Araya Getirdi
bilimsel iş birliğini güçlendirme amaçlı bilim insanı ziya-
retlerinin desteklendiğini belirtti. TÜBİTAK’ın 2002’den beri
dahil olduğu Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının ulusal
koordinasyon ofisi olarak görev yaptığını ifade eden Prof.
Mandal, mevcut işbirliklerine ek olarak yeni ülkelere açılım
için gerekli her türlü çalışmaya da sistematik ve stratejik bir
şekilde hız kazandırılmış olduğunu ve bu bağlamda YEE ile
ortak hareket etmenin her iki kuruma da büyük katkılar sağ-
layacağını vurguladı.
Yoğun şekilde sürdürülen çalışmalardan birinin bilim dip-
lomasisi faaliyetleri olduğunu ifade eden Prof. Mandal, “Bi-
lim diplomasisi yeni dönemdeki en önemli faaliyetlerimiz
arasında yer alacaktır. YEE aracılığı ile TÜBİTAK faaliyetlerinin
tanıtılması ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki
görünen etkisini ve gücünü artıracaktır” dedi.
“Bilim Diplomasisi Alanında Yollarımız TÜBİTAK ile Ke-
sişti”
YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de geleneksel diplomasi
anlayışının ülkelerin ihtiyaçlarına cevap vermede yetersiz
kaldığını ve bu nedenle dünyada kültür ve diplomasi ku-
rumlarının faaliyet alanlarına “Bilim Diplomasisi”ni de ekle-
diklerini ifade etti.
YEE’nin bilim diplomasisi alanında yollarının TÜBİTAK ile
kesiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Ateş, “Bizim amacımız bilim
diplomasisi vasıtasıyla, özellikle TÜBİTAK ile iş birliği yapa-
rak yurt dışında Türkiye’nin bilimsel kapasitesini tanıtmak,
Türkiye ile çalışan üniversite sayısını artırmak, akademisyen
değişimini teşvik etmek” diye konuştu.
TÜBİTAK’ın hali hazırda bu faaliyetlerde bulunduğu ülke-
lerde proje ilanına çıktığını belirten Prof. Dr. Ateş, kendileri-
nin de bunu duyurma, tanıtma rolü üstleneceğini söyledi.
Bunun toplum tarafından anlaşılması için de oluşturdukları
‘matematik müzesi tırı’nı 1 Şubat’ta yola çıkardıklarını hatır-
latan Prof. Dr. Ateş, projenin ilk olarak Türkiye’de geçici ba-
rınma merkezlerinde koruma altına alınan Suriyeli çocukla-
ra yönelik gerçekleştirildiğini ve 6-18 yaş aralığında yaklaşık
45 bin kişiye ulaştığını ifade etti. Ankara’da da bazı okullarda
bunu yaptıklarını belirten Prof. Dr. Ateş, “Biz bilimde de iyi-
yiz. Bunu tanıtmak, dolayısıyla ülkenin gücünü göstermek
istiyoruz” dedi.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook