TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ulusal Kutup
Bilim Programı çerçevesinde, Antarktika ve Arktik (Kuzey Kut-
bu ve çevresiyle ilgili olan) ile ilgili bilimsel çalışmaların des-
tekleneceği bir çağrı hazırladıklarını bildirdi. Bakan Özlü, Türk
bilim insanlarının 1967 yılından bu yana kutuplarda bilimsel
çalışmalar yürüttüğünü anımsattı. Türkiye’nin dünyada kutup
bilimleri konusunda ortaya koyduğu özgün bilimsel çalışma-
lar ve öncü ülkeler arasında yer alma vizyonuyla Ulusal Kutup
Bilim Programı’nın hazırlandığını belirten Bakan Özlü, bu kap-
samda sürdürülen faaliyetler sonucunda 1. Ulusal Antarktik
Bilim Seferi’nin dokuz bilim insanının katılımıyla 26 Şubat-4
Nisan 2017’de gerçekleştirildiğini hatırlattı. 2. Ulusal Antarktik
Bilim Seferi’nin de farklı bilim dallarını içeren geniş katılımla 15
Şubat’ta başladığını söyleyen Bakan Özlü, “Ulusal Kutup Bilim
Programı” çerçevesinde Bakanlık ve TÜBİTAK arasında “Antark-
tika ve Arktik ile İlgili Bilimsel Çalışmalarda İşbirliği Yapılmasına
Dair Protokol imzalandığını, protokolle belirlenmiş öncelikli
araştırma temalarına ilgi duyan, söz konusu alanlarda çalışan
araştırmacılara yönelik destek mekanizmalarıyla bilimsel ça-
lışmaların desteklenmesini ve böylece Türkiye’nin bu konuda
daha hızlı yol almasını amaçladıklarını vurguladı.
TÜBİTAK ARDEB Tarafından Açılan Çağrı İçin Son Başvuru
Tarihi 31 Mayıs
Bakan Özlü, “Ulusal Kutup Bilim Programı çerçevesinde,
öncelik Antarktika’ya verilerek Arktik ile ilgili faaliyetler plan-
lanacak. Bilim insanları, TÜBİTAK Araştırma Destek Program-
ları Başkanlığı (ARDEB) tarafından açılan söz konusu çağrıya,
31 Mayıs’a kadar ‘
adresinden
başvuru yapılabilecek” diye konuştu. Özlü, çağrı kapsamda
başvurusu yapılacak projelerin, TÜBİTAK ARDEB tarafından yü-
rütülen “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekle-
me Programı”kapsamında destekleneceğini dile getirdi. Ulusal
Kutup Bilim Programı çerçevesinde açılan çağrıyla desteklene-
cek projelerin toplam çağrı bütçesinin bir yıl için 1 milyon avro
karşılığı Türk lirası olarak belirlendiğinin altını çizen Özlü, her
projeye 360 binTürk lirasına kadar destek verileceğini kaydetti.
TÜBİTAK Başkanı Mandal “Ulusal Kutup BilimProgramı”nın
Ayrıntılarını Anlattı:
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ulusal Kutup Bilim
Programıyla Türkiye’nin, Antarktika’nın ve Arktik’in geleceği
ile kutupların korunmasında söz sahibi olmasını, Antarktika
Antlaşmalar Sistemi’nde danışman ülke statüsüne geçmesini
hedeflediklerini belirtti. Prof. Dr. Mandal fiziki, yer, canlı, sosyal
ve beşeri bilimler olmak üzere dört ana başlıktan oluşan prog-
rama ilişkin şu bilgileri verdi:
“Fiziki bilimler kapsamında; uygulamalı fiziki bilimler ve ye-
nilikçi teknolojiler, atmosfer ve iklim araştırmaları, modelleme
çalışmaları, noktasal ve hareketli gözlem sistemleri, deniz buzu
süreçleri, astronomi ve astrofizik konuları incelenecek. Yer bi-
limleri çerçevesinde; jeodezik çalışmalar, jeomorfoloji (yüzey
bilimi), volkanoloji (yanardağ bilimi), magmatizma-jeodinamik
(yer kabuğunda, deprem, volkan gibi iç ve aşınma gibi dış et-
kenlerle oluşan değişikleri inceleyen yer bilim dalı), deniz, göl
jeolojisi ve jeofiziği, buzul çalışmaları ve sismoloji (deprem
bilimi) konuları araştırılacak. Canlı bilimlerinde; kutup biyoçe-
şitliliği, biyokimya ve biyojeokimyasal döngüler, biyoteknoloji,
ekoloji ve kirlilik çalışmaları ile tıp konularında çalışılacak. Sos-
yal ve beşeri bilimlerde ise hukuk, uluslararası ilişkiler, çevre ve
ekonomi gibi konular da ele alınacak.”
TÜBİTAK’tan Kutup Araştırmalarına 1 Milyon Avro Destek
T.C.
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
ULUSAL KUTUP
BİLİM PROGRAMI
(2018-2022)
btgm
.sanayi.gov.tr
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook