TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 4

4
Bülten
2018
NiSAN
“ 2 0 2 3 ’ e D o ğ r u T Ü B İ T A K i l e G e l e c e ğ e B a k ı ş Ç a l ı ş t a y ı ” T Ü S S İ D E ’ d e D ü z e n l e n d i
“2023’e DoğruTÜBİTAK ile Geleceğe Bakış Çalıştayı”, TÜBİTAK
TÜSSİDE Konferans Salonunda düzenlendi. Çalıştaya katılan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, açılış konuşma-
sında, TÜBİTAK’ın bütün birikiminin, 2023 hedeflerimize bizi
ulaştıracak olan ‘teknoloji atılımı’ için seferber edileceğini söy-
ledi. TÜBİTAK’ın, herkesin üzerine titremesi, el üstünde tutması
gereken önemli kurumların başında geldiğini belirten Bakan
Özlü, Türkiye’nin gücüne güç katan, kapılarını bilim insanla-
rına ve araştırmacılara ardına kadar açan, verdiği burslarla ve
teşviklerle sayısız gence umut olan TÜBİTAK’ı daha da işlevsel
bir kuruma dönüştürmek durumunda olduklarını kaydetti. De-
ğişen koşullara, taleplere, ihtiyaçlara göre TÜBİTAK’ın yeniden
yapılandırılmasını gündeme aldıklarını ifade eden Özlü, “TÜ-
BİTAK’ın bütün birikimini, 2023 hedeflerimize bizi ulaştıracak
olan ‘teknoloji atılımı’ için seferber edeceğiz. Tüm bunları ya-
parken, TÜBİTAK’ın özerk yapısını koruyacağız. TÜBİTAK’ı, kamu
kurumlarının tüm Ar-Ge projelerinin, en temel paydaşı olarak
tasarlayacağız. TÜBİTAK, Ar-Ge’nin, araştırmacıların ve bilim in-
sanlarının ilk adresi olacak”diye konuştu.
Bakan Özlü, 4. Sanayi Devrimi’nin, teknolojiyi, bilimi, sanayi-
yi, üretimi ve pazarlamayı kökünden dönüştürdüğü bir sürecin
içinden geçtiklerini belirterek, yeni sanayi devrimi karşısında,
mazeret üretmek gibi bir lükslerinin olmadığını vurguladı. Bu
süreçte ülke ve millet olarak, TÜBİTAK’tan çok şey bekledikle-
rini aktaran Özlü, şunları söyledi: “Elbette sadece TÜBİTAK’tan
değil, üniversitelerden, teknoloji geliştirme bölgelerinden ve
özel sektörden büyük beklentilerimiz vardır çünkü, bizi gelece-
ğe taşıyacak olan en önemli enstrümanın, bilimve teknoloji ol-
duğunubiliyoruz. Ülkemize bilimve teknoloji alanında sıçrama
yaptıracak olan bütün kurumlarımızın, uyum içinde hareket et-
mesini istiyoruz. Bilimden kopuk bir teknoloji, teknolojiden ko-
puk bir sanayi düşünülemez. Bizim bütün gayretimiz, tüm bu
kavramların birbirini anlaması, desteklemesi ve aynı hedef et-
rafında buluşmasını sağlamaktır. Üniversitede üretilen bilginin
teknolojiye dönüşmesi, üretilen teknolojinin ticarileşmesi şart-
tır. Dolayısıyla ürüne dönüşmeyen bilgi, çöpe atılmış demektir.”
“Ar-Ge ve İnovasyon, Sanayinin Beynidir”
Ar-Ge ve inovasyonun sanayinin beyni olduğuna, bugün
uluslararası piyasalarda rekabet edebilme gücünün en önemli
göstergesinin Ar-Ge yatırımları olduğuna değinen Özlü, “Dün-
yada söz sahibi olan birçok firma, satış gelirlerinin yüzde 5 ile
15’i arasındaki kısmını, Ar-Ge harcamalarına ayırmaktadır. Do-
layısıyla Ar-Ge’den, tasarımdan ve inovasyondan kaçamayız.
Aksine, tüm bu kavramları kucaklamak zorundayız. Türkiye,
dış ticaret açığını daha çok Ar-Ge, daha çok inovasyon, daha
çok tasarımve daha çokmarkalaşma ile kapatacak potansiyele
sahiptir. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızı artıracak, bunları
dünya standartlarına çıkaracağız. Hiçbir surette teknolojiye,
bilişime, yazılıma, Ar-Ge’ye, inovasyona, tasarıma yatırım yap-
maktan geri durmayacağız”diye konuştu. Bilim, devlet ve özel
sektörün stratejik ortak mantığı ile hareket etmesi gerektiğinin
altını çizen Bakan Özlü, “2023’e doğru TÜBİTAK ile Geleceğe
Bakış” Çalıştayı’nın bu stratejik ortaklığı güçlendireceğini ifade
etti.
“2023’e Doğru TÜBİTAK ile Geleceğe B
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook