TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 8

8
Bülten
2018
NiSAN
B i l i m D i p l o m a s i s i T Ü B İ T A K i l e Y u n u s E m r e E n s t i t ü s ü n ü B i r A r a y a G e t i r d i
Türkiye’yi tanıtım odaklı kamu ve kültür diplomasisi faali-
yetleri yanında Türkiye’nin bilimsel, akademik ve teknolojik
alanda sahip olduğu potansiyel ve kapasiteyi dünyaya ta-
nıtmak, diğer ülkelerle bilimsel ve akademik etkileşim hav-
zasını oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Yunus Emre
Enstitüsü (YEE), bu amaçla Cumhurbaşkanlığı himayesinde
Türkiye Bilimsel ve Akademik İşbirliği Projesi’ni (TABİP) baş-
lattı. Söz konusu amaca yönelik ilk aşamada, ortak çalışma-
lar yürütmeyi kolaylaştırmak amacıyla YEE ile TÜBİTAK iş bir-
liği protokolü imzaladı.
İki kurum, Türkiye’nin nitelikli insan gücünü artırmaya,
yerli ve yabancı nitelikli insan gücünü tespit etmeye ve
bunları teşvik etmeye yönelik faaliyetler yürütmek amacıyla
etkin bir çalışma ağı kuracak, akademik ve bilimsel iş birliği-
ni geliştirecek ortak projeler yürütecek. Protokol, TABİP ve
“bilim diplomasisi” faaliyetleri çerçevesinde insan kaynağı
görevlendirilmesi, teknik altyapı paylaşımı, ortak bilimsel
projelerin yürütülmesi, karşılıklı bilgi ve veri aktarımı, ku-
rumsal kapasitelerin geliştirilmesi ve benzeri iş birliklerini
de mümkün kılacak.
Protokol çerçevesinde teknik materyal değişiminin yanı
sıra öğrenci ve öğretim elemanı ile uzman kişilerin değişim
programlarını içeren ortak çalışmalar geliştirmek, akademik
ve bilimsel etkinlikler düzenlemek gibi pek çok konuda et-
kin iş birliği içinde bulunulacak.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bu protokol sa-
yesinde, hem destek hem de Ar-Ge odaklı çalışmalarımızın,
Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar, Latin Amerika gibi
hedef coğrafyalarımızda tanıtılmasının önünün açılacağını
söyledi. Prof. Mandal, “Bu coğrafyalar ile iş birliği alanlarının
seçiminde ve ortak politikalar geliştirilmesinde, YEE’nin söz
konusu ülkelerde bulunan temsilciliklerinin o ülkeyi yakın-
dan tanımanın yanı sıra ulusal hassasiyetlerimizi bilen bir
bakış açısıyla yapacakları katkı bizim için çok önemli olacak-
tır” dedi.
TÜBİTAK tarafından 46 ülke ile imzalanan 58 ikili anlaş-
ma kapsamında uluslararası iş birliği faaliyetlerinin sürdü-
rülmekte olduğunu hatırlatan Prof. Mandal, bu çerçevede
ortak çağrıların açıldığını, karşılıklı mutabakatla seçilen
öncelikli alanlarda bilimsel çalıştaylar düzenlendiğini ve
Bilim Diplomasisi TÜBİTAK ile Yunu
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) , bilim
diplomasisi faaliyetlerinde iş birliğini geliştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook