TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 6

6
Bülten
2018
NiSAN
“ 1 . U l u s a l B l o k z i n c i r Ç a l ı ş t a y ı ” T Ü B İ T A K B İ L G E M T a r a f ı n d a n D ü z e n l e n d i
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi (BİLGEM), 2-3
Nisan 2018 tarihleri arasında, Ankara’da, “1. Ulusal Blokzincir
Çalıştayı”nı düzenledi. Çalıştayda, blokzincir teknolojilerinin
kamu ve özel kurumlara uyarlanması, gerçek hayattaki uygu-
lamalarıyla yasalardaki düzenlemeleri, ekonomide ve finan-
sal süreçlerde akıllı kontratların kullanımı ve kripto paraların
güvenliği gibi konular değerlendirildi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, blokzincirin gele-
cekte ülkelerin var olup olmama kaderlerini etkileyecek çok
ciddi ve önemli bir teknoloji olduğunu belirterek, “Dünyada-
ki teknolojik gelişmeler blokzincir alanında şekilleniyor. Tür-
kiye’nin de bu ekosisteme dahil olması ve dijital birlikte yer
alması için uluslararası iş birlikleri kurarak, teknoloji ve finans
sektörleriyle entegrasyon yapılması gerekiyor”dedi.
“Blokzincir Teknolojisinin Yol Haritası Çıkarılacak”
Ulusal Blokzincir Çalıştayı’nda, veritabanı teknolojisi ala-
nında çalışan yerli ve yabancı 20’ye yakın uzman ve akade-
misyenin katılımıyla çok sayıda paneller gerçekleştirildiğini
söyleyen Prof. Dr. Mandal, Çalıştaya ilginin beklenilenin üze-
rinde olduğunu ifade etti. İki gün süren etkinliğe yaklaşık 750
kişinin katıldığını kaydeden Prof. Dr. Mandal, etkinlik kapsa-
mında blokzincir teknolojisine ilişkin bir eğitim programı da
organize ettiklerini anımsatarak, eğitim sonunda 240 kişiye
sertifika verildiğini belirtti. Çalıştayla ilgili bir rapor hazırlana-
cağını aktaran Prof. Dr. Mandal, bunun Türkiye’nin blokzincir
teknolojisi konusundaki yol haritası için önemli bir veri kayna-
ğı olacağını dile getirdi. Blokzincir teknolojisi konusunda Tür-
kiye’nin gerekli entegrasyonu sağlaması için TÜBİTAK olarak
çeşitli çalışmalarda bulunacaklarını söyleyen Prof. Dr. Mandal,
çalıştayın ikincisini de daha kapsamlı ve geniş katılımlı şekilde
gelecek yıl düzenlemeyi planladıklarını belirtti.
1. Ulusal
Blokzincir Çalıştayı” TÜB
Ülkemizinbaştaekonomikgüvenlikolmaküzere, kıymetli kaynaklarınınkorunmasınınanlaşılmasındabir
kilometre taşı olan Çalıştayın ardından, Türkiye’nin bu alandaki yol haritası için önemli bir veri kaynağı ola-
cakbir rapor hazırlanacak.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook