TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde geçen yıl Blokzincir Araştırma
Laboratuvarı kurulduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Mandal, la-
boratuvarın kamu ve özel kurum ya da kuruluşların ihtiyaç-
larına yönelik blokzincir teknolojilerinin altyapısının oluştu-
rulması, kurulumu, kripto paraların güvenlik ve mahremiyet
analizi, iş modelleri, finans ve kitle fonlamaları konusunda
çalıştığını bildirdi.
“Türkiye, Blokzincir Ekosistemine Dahil Olmalı”
Sistemin veri transferi sağlayan mevcut internet ortamında
değerli varlıkların transferine olanak tanıdığını, yepyeni bir
teknolojiyi adlandıran merkezi olmayan bir “şifreleme kayıt
defteri” şeklinde nitelenebileceğini anlatan Prof. Dr. Mandal,
tek bir merkezi olmayan, şifreleme kayıt defteri gibi çalışan
blokzincir teknolojisi sayesinde, kullanıcıların yaptıkları iş-
lemlerinde “hack” ile karşılaşmasının çok daha zor olacağını
belirtti. Söz konusu sistemin internet üzerinden yapılan pek
çok işleme büyük kolaylıklar getireceğini ifade eden Prof.
Dr. Mandal, “Dünyada 1960’larda üretim,1970’lerde maliyet,
1980’lerde kalite, 1990’larda hız, 2000’lerde bilgi, 2010’larda
iş birliğine yönelik bilgi ve eş zamanlı gelişen dijitalleşme üs-
tünlüğüyle rekabet söz konusu. Günümüzde iş birliğine yö-
nelik bilgi ve dijitalleşmeyi ise blokzinciri ifade ediyor. Dünyada
blokzincirin gündeminde de finans sektörünün yanında eğitim,
hukuk, sağlık sektöründe kullanım var. Bu noktada Türkiye, diji-
talleşmede dünyayla eş zamanlı hareket ediyor”diye konuştu.
“Blokzincir Gelecekte Ülkelerin Var Olup Olmama Kader-
lerini Etkileyecek”
Blokzincirin, gelecekte ülkelerin var olup olmama kader-
lerini etkileyecek çok ciddi ve önemli bir teknoloji olduğu-
nun altını çizen Prof. Dr. Mandal, “Blokzincir, kripto paraların
altyapısını oluşturmasının da ötesinde, tıpkı yapay zeka gibi
pek çok alanda karşımıza çıkacak bir teknoloji. Bu teknoloji
ülkemiz için önemli fırsatların yanında riskler de barındırıyor.
Fırsatların değerlendirilmesi ve risklerden kaçınılabilmesi
için bu teknolojinin teknik detaylarının çok iyi bilinmesi ge-
rekiyor. Henüz yolun başındayız ancak ülkemizde bir farkın-
dalık olduğunu görüyoruz. Dünyadaki teknolojik gelişmeler
blokzincir alanında şekilleniyor. Türkiye’nin de bu ekosisteme
dahil olması ve dijital birlikte yer alması için uluslararası iş bir-
likleri kurarak, teknoloji ve finans sektörleriyle entegrasyon
yapılması gerekiyor”dedi.
TAK BİLGEM Tarafından Düzenlendi
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook