TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Başkanı Prof. Mandal: “2023 Hedeflerine TÜBİ-
TAK’ın Katkılarını Değerlendireceğiz”
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Çalıştayda “Bilim, Teknoloji ve
Yenilik Ekosisteminde TÜBİTAK” konulu sunum yaptı. TÜBİ-
TAK’ınTürkiye için önemine değinen Prof. Mandal, 2023 hedef-
lerine doğru giderken TÜBİTAK’ın buna daha iyi katkı sunması
için değerlendirmelerde bulunulacağını söyledi. Türkiye’de bin
37 Ar-Ge ve tasarımmerkezi, 76 teknoloji gelişme bölgeleri ve
185 üniversitenin bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Mandal,
“Tam zamanlı eş değer araştırmacı sayımıza baktığımız zaman
2006’dan 2016’ya geçerken iki katına yakın bir artış var. Özel
sektördeki payımız 33’lerden 52’lere çıkıyor. Bu değerlendi-
rildiğinde rekabet ettiğimiz ülkeler açısından iyileşmeye açık
olan yönlerimiz gözüküyor. Yüzde 52 sanayideki tam zamanlı
eş değer araştırmacı sayımıza bakıldığında iyi bir gelişme”diye
konuştu.
2006 ila 2016 yılları arasındabilimsel yayınkonusunda 2,1 ka-
tına çıktıklarını anlatan Prof. Dr. Mandal, “Patent sayısında dört
kat artışımız var. Dünya sıralamasında yayında 18. sıradayız,
patent sıralamasında 21. sıradayız ama bunu nüfusla ilişkilen-
dirdiğiniz zamansa 18’inciliğimiz 53’de değerlendiriliyor. Yine
21. sırada olan durumumuz patentte 40’larda, yine burada iyi-
leşmeye açık yönümüzü görüyoruz”ifadesini kullandı. Prof. Dr.
Mandal, TÜBİTAK’ın destek programlarından bahsederek, Tür-
kiye’nin inovasyonda sınıf atladığını bildirdi. Türkiye’deki Ar-Ge,
teknoloji geliştirme ve inovasyon noktasındaki gelişmeleri an-
latan Prof. Dr. Mandal, şöyle konuştu: “Türkiye uzunca yıllar 4.
ligdeydi. Bunun 3. ligine geçti ama iyi bir başarı mı? Evet iyi bir
başarı, önemli bir başarı ama süreçteki yerimiz değerlendirildi-
ği zaman biz turuncudan sarıya geçtik. Önümüzde Türkiye’ye
yakışır bir şekilde gidilmesi gereken yol var. Türkiye hala yatırı-
mın geldiği bir ülke bu teşvik edici unsur, bunun destekleyici-
leri yükseköğretim, insan kaynağı, üretilen Ar-Ge’nin ne kadar
yüksek teknolojili ürün düzeyinin olduğu, işletme yapılarının
buna uygunluğuna bakıldığı zaman iyileşmeye açık olan yön-
lerimiz çünkü 14. market büyüklüğümüz bizi yukarı doğru çek-
meye çalışırken insan kaynağı, üniversitelerimizin Ar-Ge düze-
yi, Ar-Ge niteliğinin yüksek teknolojide olup olmadığı bunlar
50-60’larda bizi tersi yönde çeken eğilimler.”
“Nitelikli Bilgi ve Nitelikli İnsana İhtiyaçVar”
Tüm dünyada ihtisaslaşmanın konuşulduğunu belirten Prof.
Dr. Mandal,“Nitelikli bilgi ve nitelikli insana ihtiyaç var. Bilgi üre-
telim ve insan kaynağını geliştirelim. Bunun anahtar kelimesi
nitelikli bilgi ve nitelikli insan. Uluslararası Ar-Ge projelerine
baktığımız zaman da her alana her ülkeye gitmekten daha çok
bazı ülkelerde daha ihtisaslaşma, bu özellikle bizle aynı veya
bizden daha iyi ülkelerle stratejik işbirliği ama aynı zamanda
ülkemizin makro hedefleri kapsamında bizim gelişmekte olan
coğrafyalara yönelik de iletişim ve etkileşimimizin artmasına
yönelik destek programlarının olabileceği görüşündeyiz. Özel-
likleOrtaDoğu, Afrika ülkeleri ve az gelişmiş ülkeler olmak üze-
re”diye konuştu.
akış Çalıştayı” TÜSSİDE’de Düzenlendi
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook