TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 10

10
Bülten
2018
NiSAN
T Ü B İ T A K U L A K B İ M E K U A L P r o j e s i n d e n 3 M i l y o n A r a ş t ı r m a c ı Y a r a r l a n d ı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından, ül-
kemiz akademik bilgi altyapısının güçlendirilmesi, AR-GE faali-
yetlerinin temel girdisi olan bilgi ihtiyaçlarının ulusal düzeyde
karşılanması amacıyla yürütülen ve 2018 yılında Kalkınma Ba-
kanlığı’nın desteği ile genişletilen Elektronik Kaynaklar Ulusal
Akademik Lisansı Projesi’nin (EKUAL) faaliyetleri, ATO Cong-
resium’da düzenlenen bir programla tanıtıldı. 210 davetlinin
katıldığı toplantıda TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal,
ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu, Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık
Aydın birer konuşma yaptılar.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yaklaşık üç milyon
araştırmacının, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
tarafından başlatılan Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Li-
sansı Projesi’nden (EKUAL) yararlandığını bildirdi.
EKUAL Projesi kapsamında uluslararası e-bilgi kaynakları için
lisans anlaşmaları yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Mandal, “Ül-
kemizdeki ve KKTC’deki tümdevlet ile vakıf üniversiteleri başta
olmak üzere, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri
de dahil olmak üzere 257 kurum ve ilgili kuruluşlarda yer alan
yaklaşık üç milyon araştırmacı, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi
Merkezi Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı’ndan ya-
rarlanıyor”diye konuştu.
Prof. Dr. Mandal, söz konusu çalışmaya Kalkınma Bakanlı-
ğının 85 milyon lira destek sağladığını, bu sayede projenin
önemli oranda geliştirildiğini belirtti. EKUAL Projesiyle 18 e-ve-
ri tabanına, iki intihal analiz programına, bir referans yönetim
aracına, 30 bin elektronik dergiye, 100 milyon bibliyografik ve-
riye, üçmilyon konferans bildirisine, 2,1milyon yüksek lisans ve
doktora tezine erişimsağlandığına işaret eden Prof. Dr. Mandal,
“EKUAL hizmetlerini, daha da geliştirme arzusu ve kararlılığın-
dayız. Bilgiye erişimi artırmalıyız, rekabeti artırarak araştırmacı-
ların önünü açmalı ve sayısını artırmalıyız ki ülkenin ortak he-
deflerine daha kolay varalım”dedi.
Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel
Müdürü Emin Sadık Aydın, EKUAL Projesinin “BİLGİ GÜÇTÜR”
ifadesinden yola çıkarak bilginin önemi ve erişiminde, Ulusal
Akademik ve AR-GE faaliyetlerinin güçlenmesinin sağlanması-
na her zaman olanak tanıyacaklarını belirtti.
TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Projesinden 3 Milyon Araştırmacı Yararlandı
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından başlatılan Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı Projesi’nin (EKU-
AL) faaliyetleri, ATOCongresium’da tanıtıldı.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook