TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 12

12
Bülten
2017
ARALIK
D - 8 6 . S a n a y i B a k a n l a r ı T o p l a n t ı s ı N i j e r y a ’ n ı n B a ş k e n t i A b u j a ’ d a D ü z e n l e n d i
D-8 6.Sanayi Bakanları ve 10. Sanayi Çalışma Grubu Top-
lantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün
katılımıyla Nijerya’nın başkenti Abuja’da düzenlendi. Bakan
Özlü, üye ülkelerin ticaretten sanayiye, tarımdan turizme,
enerjiden ulaştırmaya kadar birçok alanda geniş ekonomik
potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, bu potansiyelin
harekete geçirilmesi ve avantaja çevrilmesi gerektiğini vur-
guladı. Bunun da iş birliği kanallarını genişletmekten ve ka-
rar alma süreçlerini hızlandırmaktan geçtiğini dile getiren
Özlü, ülkelerin sahip olduğu kaynakların, ticari ilişkileri çe-
şitlendirmek için fırsata dönüştürülmesinin ve somut eko-
nomik projeler etrafında birleşilmesinin önemine değindi.
D-8 üyeleri arasındaki sanayi ve teknoloji iş birliği çalışma-
larının devam ettiğini belirten Bakan Özlü, şunları söyledi:
“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız petrokimya, ener-
ji, otomotiv, elektronik, tekstil ve hazır giyim, teknoloji i·ş
birliği, gıda sanayisi, çimento, makine, demir-çelik, seramik
ve cam, KOBİ’ler, ilaç ve tıbbi cihaz, metroloji, standardizas-
yon, akreditasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında,
iş birliğimiz çerçevesinde çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca,
2015 yılında, Bakanlığımıza bağlı Sanayi Genel Müdürlüğü-
müz tarafından D-8 portalının (
) tanıtımı
yapılmıştır. Portal üye ülkeler için ‘Sanayinin Google’ı gibi iş-
lev görebilecek bir sanayi envanteridir. D-8 ülkelerinin ima-
lat sanayisinin üretim kabiliyetini ve ürünlerini ülkelerdeki
yatırımcılara web ortamında sunan, böylece sanayi alanında
iş birliğini geliştiren, hacim olarak dünyada emsalsiz bir bilgi
hazinesidir.”
Özlü, D-8 ülkelerinin toplantılarına katılım düzeyinin ar-
tırılması ve özel sektör kuruluşlarının da çalışmalara dâhil
edilmesi gerektiğini belirterek, dünyada D-8 üyesi ülkelerin
savunduğu değerlere ve ilkelere olan ihtiyacın her geçen
gün arttığına işaret etti ve bu değerler etrafında birliktelik-
lerin daha da pekiştirmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Üye ülkelerden bakan ve üst düzey yöneticilerin katıldığı
toplantıda, D-8 kapsamındaki işbirliklerinin önemi vurgulana-
rak, işbirliklerinin artarak devam etmesi gerektiğine değinildi.
Toplantıya Kurumumuz adına Bilimsel Programlar Uzman
Yardımcısı Kerem Lutfi Akıllı katıldı. Üye ülkeler arasındaki
bilimsel ve teknolojik işbirliklerini artırmaya yönelik tasar-
lanmış olan ECSTRA D-8 projesi toplantı gündemine girdi ve
üyelerin katkılarından sonra imzalanarak hayata geçirilmesi
kararlaştırıldı.
D-8 6.Sanayi Bakanları Toplantısı
Nijerya’nın Başkenti Abuja’da Düzenlendi
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook