TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Müdürü Musta-
fa Çetintaş, Enstitü Müdür Yardımcılarından Süleyman Züh-
tü Can, Atomik Sensörler Laboratuvar Sorumlusu İsa Araz ve
Güç ve Enerji Laboratuvarı Sorumlusu Hüseyin Çaycı’nın Çin
Halk Cumhuriyeti Metroloji Enstitüsü’nü (NIM) ziyareti sıra-
sında kayıt altına alınan “Mutabakat Zaptı”na, TÜBİTAK UME
MüdürüMustafa Çetintaş veNIMMüdürü FangXiang imza attı.
İmzalanan anlaşmayla, iki ülke Metroloji Enstitüleri arasın-
da kısa ve orta vadeli pilot bilimsel projeler hayata geçirile-
rek uzun vadeli işbirliğinin oluşturulması hedefleniyor. Kısa
dönem ortak proje önerisi olarak UME tarafından sunulan
Elektriksel Güç ve Enerji Metrolojisi dışında Kuantum Stan-
dartları, Atomik Sensörler, Zaman Dağıtım Sistemleri ve Ser-
tifikalı Referans Malzemeler gibi konularda da kısa ve orta
vadede işbirliği yapılması planlanıyor.
Öte yandan yapılan bu anlaşmayla TÜBİTAK UME’nin yurt-
dışında muadili kuruluşlarla imzaladığı Mutabakat Zaptı sa-
yısı 36’ya yükselmiş oldu.
“Mutabakat Zaptı”nın imzalanmasından önce iki farklı
yerleşkeye sahip NIM laboratuvarları yerinde incelendi, NIM
yetkilileriyle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.
TÜBİTAK UME ile Çin Metroloji Enstitüsü
(NIM) Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Çin Halk Cumhuriyeti Metroloji Enstitüsü (NIM) ile bilimsel
metrolojik işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Mutabakat Zaptı imzaladı.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook