TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
1995 yılında kurulan TEYDEB, temel destek programının
yanına dört tane daha ekleyerek 1997 yılında 5’e, 2017 yı-
lında 13’e ulaştı. Sadece büyük ölçekteki firmaların değil, iş
fikri sahiplerinin, mikro ölçekteki firmaların, üniversitelerin,
Teknoloji Transfer Ofislerinin (TO), patent tesciline ihtiya-
cı olan kişilerin farklı destek taleplerine cevap olabilecek
çözümler geliştiren TEYDEB, programlarıyla, özel sektörün
proje esaslı ArGe’ye kaynak ayırmasını özendiriyor, firmala-
rın kendi aralarında veya üniversiteler ve araştırma kurum-
larıyla işbirlikleri oluşturmalarını kolaylaştırıyor, bilimsel ve
teknolojik birikiminin toplumsal faydaya dönüştürülmesi
süreçlerine destek oluyor, girişimcilerin teknoloji tabanlı iş
fikirlerini hayata geçirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitim,
rehberlik ve sermaye desteğini sağlıyor.
Şu ana kadar ilerlediği yolda, ArGe ve yenilik kültürünün
yaygınlaşmasına, ArGe yapabilme becerisi ve kapasitesinin
geliştirilmesine, üniversite-sanayi işbirliğinin açılımlarına
katkı sağlayan TEYDEB, yeni destek programı ile, oluşan
yetkinlik ve bilgi birikiminin daha hedef odaklı projelere
yönlendirilmesine, katma değeri yüksek teknoloji ürünle-
rinin geliştirilmesine kaynak sağlamayı öncelik olarak be-
lirledi.
TEYDEB İş Planı (TİP)
TEYDEB destek süreçlerine getirilen değişikliklerin TEYDEB’in tari-
hindeki yeniliklerden ayıran en önemli husus; SADE ve AYDE çağrıla-
rının Türkiye’nin gereksinimleri temelinde belirlenmiş hedefler doğrul-
tusunda birbirini bütünleyen ve zaman boyutunda güncellenebilir,
bütçesi ve süresi belli olan çağrılar şeklinde sistematik bir yaklaşımla
planlanıp izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi anlayışıdır.
Bunu sağlamak üzere geliştirilen yöntem ana hatlarıyla aşağıdaki
şekilde planlanmıştır:
• İki yıllık TEYDEB çalışma dönemini kapsayan SADE ve AYDE çağrı-
ları için TİP dokümanı hazırlanarak Bilim Kurulu tarafından onayla-
narak yürürlüğe girer.
• TİP dokümanı esasında TEYDEB bünyesinde hazırlanacak çağrı
metinleri TÜBİTAK Başkanlık onayı alınarak yayınlanır ve başvurular
alınır.
• Çağrı kapsamında başvuran projeler değerlendirilip desteklen-
dikten ve tüm projelerin izleme süreçleri tamamlandıktan sonra çağrı
sonuçları incelenerek, çağrıların hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı değer-
lendirmesi raporlanır.
• TİP dokümanı, tamamlanan çağrıların sonuç raporları da dikkate
alınarak yılda bir kez güncellenir.
stemini Yeniledi
Şekil 1
- TEYDEBYeni Destek Sisteminin yapısı
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook