TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 6

6
Bülten
2017
ARALIK
M i l l i Ü r e t i m E n t e g r e S u a l t ı S a v a ş Yö n e t i m S i s t e m i ( MÜ R E N S Y S ) A y S ı n ı f ı U y g u l ama s ı P r o j e s i
Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi
(MÜREN SYS) Ay Sınıfı Uygulaması Projesi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Kurumu, Bilişim ve Bilgi Güvenliği ileri
Teknolojiler Araştırma Merkezi arasında 2015 yılında imza-
lanan işbirliği protokolü doğrultusunda MÜREN SYS Prog-
ramı oluşturulmuş ve programın ilk projesi olarak MÜREN
SYS AY Sınıfı Uygulaması Proje sözleşmesi 02 Haziran 2016
tarihinde imzalanmıştır. Proje kapsamında, Dz.K.K.lığı bağ-
lısı Araştırma Merkezi Komutanlığı ile birlikte geliştirilecek
sistem ile AY Sınıfı denizaltılara modern ağır torpido atma
kabiliyeti, sensor (sonar, periskop ve elektronik destek) ve-
rileri ile özgün hedef hareket analizi, iz yönetimi ve özgün
Silah Kontrol Birimi yeteneği kazandırılacaktır. Proje, ge-
liştirilen sistemin envanterimizde bulunan 2 adet AY Sınıfı
denizaltıda bütünleştirilmesini müteakip Şubat 2019’da ta-
mamlanacaktır.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook