TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 8

8
Bülten
2017
ARALIK
“ M o b i l E K G ” i l e K a l b i n i z 2 4 S a a t T a k i p E d i l e c e k
TÜBİTAK BİLGEM ve Türk Telekom, “kibrit kutusu” büyüklü-
ğünde mobil EKG ile 24 saat kalbinizi takip edecek. Gelişti-
rilecek sistem sayesinde “Mobil EKG” cihazı ile hastanın kal-
binden gelen veriler doktoru tarafından anlık izlenebilir hale
gelecek. Mobil EKG takılı hastanın kalbinden gelen verilerde
herhangi bir anormallik görüldüğünde, bir alarm mekaniz-
ması ile doktora mesaj gidecek. Bu verilerin anında analiz
edilmesi sayesinde, önleyici sağlık hizmetleri ve özellikle kar-
diyoloji hastaları için erken harekete geçme gibi çok önemli
avantajlar sağlanacak.
Prototip Mobil EKG Cihazı Ön Denemeleri Siyami Ersek
Hastanesi’nde Yapıldı
İstanbul’da, Siyami Ersek Hastanesi işbirliği ile yapılan test
çalışmaları sonucunda, Mobil EKG cihazının dünyadaki di-
ğer klasik EKG cihazları ile benzer hassasiyette veri okuduğu
tespit edildi. Türk Telekom ile “Mobil Sistemler ve Akan Veri”
alanında bir protokol imzalanarak bu alanda işbirliği çalış-
malarının başlatıldığını ifade eden TÜBİTAK BİLGEM Başkanı
Prof. Dr. Mantar, “İmzaladığımız bu protokol kapsamındaki
ilk çalışmamız ‘Giyilebilir Mobil Elektrokardiyografi ve Büyük
Veri Altyapısı Geliştirilmesi – Mobil EKG’projesi olacaktır. Kalp
krizi esnasında, insanların yardım çağırmak için imkanlarını
kullanamaz durumda olmaları sebebiyle, rahatlıkla atlatılabi-
lecek bir çok kalp krizi, ağır tablolarla ve hatta ölümle sonuç-
lanmaktadır. Takipte tutulması gereken hastaların ise holter
cihazlarının konforsuz olması dolayısıyla yaşam kaliteleri düş-
mektedir. Bu proje kapsamında hastaların taşıyabilecekleri
(iki elektrotlu), ergonomik ve yüksek çözünürlüklü bir Giyile-
bilir Mobil EKG Cihazı tasarlanıp, prototiplerin üretilmesi ve
Bulut Bilişim üzerinde Büyük Veri Analizi yöntemleri ile ya-
kın-gerçek zamanlı (çevrim-içi) kalp krizi tespiti planlanmak-
tadır. Kalp Damar Hastaneleri işbirliği ile klinik doğrulaması
yapılmış Kalp Krizi Tespiti Sistemi elde edilecektir. Bu sayede
medikal ekiplerin hasta ile çok daha erken zamanda teması
ve erken müdahale olanağı elde etmesi, kötü tabloların önle-
nebilmesi amaçlanmaktadır”dedi.
Büyük Veri Analizi sayesinde kalp hastalıkları konusunda
yepyeni bulguların ortaya çıkabileceğini bildiren Prof. Man-
tar, şunları söyledi:
“Türkiye’de her yıl yaklaşık 300 bin kalp krizinin görüldüğü
bunun da 125 bin kişinin ölümüne yol açtığı belirtilmektedir.
Toplumun çok önemli kesimi kısa zamanda sistemin getirdi-
ği güvence ve kazanımlarından yararlanabilecek ve büyük
boyutta veri toplanabilecektir. Geliştirilecek Sistem yaygın
kullanıldığında, cihaz maliyeti sigorta şirketlerince karşıla-
nabilecektir. İleride veriler anonimleştirilerek Büyük Veri Bi-
limcilerinin hizmetine sunulabilecek; geniş kapsamlı veri ile
kalp hastalıkları konusunda yepyeni bulgular ortaya çıkarıla-
bilecektir. Türkiye kalp krizinin çevrim-içi tespitinde dünyada
önemli bir aşamayı tamamlayan ülke konumunda olacaktır.”
“Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM’den Kalp Atışını Takip
Eden ve Yorumlayan Sistem”
Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Mü-
dür Yardımcısı Fırat Yaman Er, kalbin üstüne yapıştırılan mo-
bil EKG cihazının sürekli olarak kalpten aldığı EKG verilerini
dinleyeceğini ve bu verileri buluta göndereceğini belirterek,
“Türk Telekom ise TÜBİTAK BİLGEM işbirliği ile kalpten buluta
gönderilen verileri anlaşılır hale getirerek, doktora göndere-
cek bir yazılımhazırlayacak. Bu yönüyle Mobil EKG, Türkiye’de
giyilebilir sağlık teknolojisinin ve dijital sağlık hizmetlerinin
yaygınlaştırılması açısından son derece önemli bir adım. Yap-
tığımız denemelerde oldukça yüksek isabet sonuçları aldık.
Mobil EKG cihazının saha çalışmaları, önümüzdeki bir yıl bo-
yunca Türkiye’nin farklı bölgelerindeki araştırma-üniversite
hastanelerinin kardiyoloji bölümlerinde gerçekleşecek. Elde
edilen sonuçlara göre cihazın yaygınlaştırılması konusunda
karar verilecek”dedi. İkinci aşamada cihazın Türkiye çapında-
ki tümhastanelerde kullanılmaya başlanmasının planlandığı-
nı kaydeden Fırat Yaman Er, şu bilgileri verdi: “Mobil EKG ile
hastanın daha düşük maliyetle sürekli olarak izlenmesi müm-
kün. Bu da Sağlık Bakanlığı’nın giderlerine son derece olumlu
yansıyacak bir durum. Mobil EKG ile hali hazırdaki yüksek ma-
liyetli EKG cihazlarına olan ihtiyaç azalacak, hastaların hasta-
neye gitme sayısı düşecek.”
“Mobil EKG” ile Kalbiniz 24 Saat Takip Edilecek
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook