TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 14

14
Bülten
2017
ARALIK
T Ü B İ T A K – S A S ( S l o v a k B i l i m l e r A k a d e m i s i ) Ç a l ı ş t a y ı G e r ç e k l e ş t i r i l d i
TÜBİTAK – SAS (Slovak Bilimler Akademisi)
Çalıştayı Gerçekleştirildi
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin (MAM) düzenle-
diği TÜBİTAK-SAS (Slovak Bilimler Akademisi) Çalıştayı, TÜ-
BİTAK Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.
Çalıştaya Slovakya Cumhuriyeti’nden 13 yönetici ve araş-
tırmacı başta olmak üzere, TÜBİTAK, çeşitli üniversiteler,
araştırma merkezi ve özel sektör temsilcilerinden 40’ın üze-
rinde kişi katıldı.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu, Slovak
Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Pavol Sajgalik, TÜBİTAK
MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı ve Slovak
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Jozef Sestak’ın açılış
konuşmalarıyla başlayan Çalıştay, ikili ilişkilerin değerlendir-
me sunumlarıyla sürdürüldü.
Açılış konuşmaları ve sunumların ardından iki gün bo-
yunca dört farklı oturumda, Türkiye ve Slovakya akademik
işbirliğini artıracak proje fikirleri tartışılarak sunumlar yapıl-
dı. Oturumların bitiminde her bir oturum koordinatörünün
çalışma sonuçları ile ilgili yaptıkları sunumlar ardından so-
nuçlar yazılı hale getirildi. Manyezit ve magnezyum araş-
tırma çalışma grubu başta olmak üzere, malzeme bilimleri,
nanoteknoloji, kimya teknolojileri gıda, tıp, genetik ve biyo-
teknoloji alanlarında farklı proje önerileri sunuldu.
Çalıştayın bitiminde, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun
Hasekioğlu, SAS (Slovak Bilimler Akademisi) Başkanı Prof.
Dr. Pavol Sajgalik, TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr.
Murat Makaracı, Slovak Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu
Dr. Jozef Sestak tarafından Çalıştay Protokolleri imzalandı.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook