TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi
(MÜREN SYS) Preveze Sınıfı Uygulaması Projesi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Kurumu, Bilişim ve Bilgi Güvenliği ileri
Teknolojiler Araştırma Merkezi arasında 2015 yılında imza-
lanan işbirliği protokolü doğrultusunda MÜREN SYS Progra-
mı oluşturulmuş ve programın ikinci projesi olarak MÜREN
SYS PREVEZE Sınıfı Uygulaması Proje sözleşmesi 01 Ağustos
2017 tarihinde imzalanmıştır. Proje kapsamında, PREVEZE
sınıfı denizaltılarımızda yer alan Savaş Yönetim Sisteminin
gemi içi birimleri Dz.K.K.Iığı bağlısı Araştırma Merkezi Ko-
mutanlığı ile birlikte modernize edilecektir. Envanterdeki 4
adet PREVEZE Sınıfı gemi için MÜREN-PREVEZE sisteminin
72 ay sonunda tamamlanması planlanmıştır.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook