TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 16

16
Bülten
2017
ARALIK
T Ü B İ T A K , K ü r e s e l G ü n e y - G ü n e y K a l k ı n m a F u a r ı ’ n a K a t ı l d ı
“9. Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı”, Birleşmiş Mil-
letler koordinasyonunda, Antalya’da yapıldı. Kalkınma ile
ilgili çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kurum ve ku-
ruluşların stand açtığı Fuar’da TÜBİTAK tarafından yürütülen
Ar-Ge çalışmaları, bilim toplum faaliyetleri ve burs imkanları
tanıtıldı. TÜBİTAK’ın standı, etkinliğin açılış törenini takiben
fuar alanını gezen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafın-
dan ziyaret edildi.
Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen “Leveraging The
Power of Science, Technology And Innovation For Develop-
ment Through South-South Cooperation and Triangular Co-
operation” başlıklı yan etkinlikte TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
Dr. Orkun Hasekioğlu panelist olarak yer aldı. Dr. Hasekioğlu
panelde Kurumumuzun Güney-Güney işbirlikleri çerçeve-
sinde yürüttüğü uluslarararası işbirliklerini aktardı. Dr. Ha-
sekioğlu, En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik kurulan Teknoloji
Bankası’na ilişkin TÜBİTAK’ın 2011 yılından itibaren gerçek-
leştirdiği çalışmaları katılımcılar için özetledi.
TÜBİTAK, Küresel Güney-Güney
Kalkınma Fuarı’na Katıldı
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook