TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK ULAKBİM, Antalya’da “TR Dizin Ulusal Akademik
Yayıncılık Sempozyumu”düzenledi. Türkiye adresli bilimsel
süreli yayınların, nitelik ve nicelik olarak kalitesinin, ulusla-
rarası alanda görünürlüğünün ve etki değerinin artırılması
amacıyla her yıl düzenlenen toplantıların devamı niteliğin-
de yapılan sempozyuma, süreli yayın editörleri, sorumluları,
yayıncıları ve dergi temsilcilerinden 260 kişi katıldı.
TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu tara-
fından yapılan açılış konuşmasında, ULAKBİM’in faaliyet
alanları ile Cahit Arf Bilgi Merkezi’nde yürütülen bilgi ve bel-
ge hizmetleri hakkında bilgi verildi. ULAKBİM olarak ulusal
yayıncılığa desteğin devam ettirileceğini belirten Satoğlu,
önümüzdeki yıl itibariyle TR Dizin’in yeni altyapısı ile atıfla-
rın ölçülebileceği, bibliyometrik ölçümlerin gerçekleştirile-
bileceği “Ulusal Atıf Dizini”nin hizmete gireceğinin müjde-
sini verdi.
Sempozyumda “TÜBİTAK AYEK, Etik Uygulamalar ve So-
runlar”başlıklı sunum yapan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı, ya-
yıncılıkta etik konusunun önemi ve detayları hakkında bilgi
verdi. Hacettepe Üniversitesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut
Al ise sunumunda dergilerde bilimsel kalitenin yükseltilme-
si için dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı. Uluslarara-
sı Atıf Dizinleri olan Web of Science ve Scopus editörlerinin,
ulusal dergilerin dizinlerdeki durumuna yer verilen sunum-
ları ile devam eden toplantıda, “editörlük”, “hakemlik” ve
“etik” başlıklı üç ayrı panelde sunumlara yer verilerek soru
cevap ile çözüm önerileri iletildi. TR Dizin uzmanları tara-
fından TR Dizin süreç ve değerlendirme yöntemleri ile TR
Dizin’den Ulusal Atıf Dizini’ne geçiş sürecinde editörlerden
beklentiler ve süreç hakkında paylaşımda bulunuldu.
TÜBİTAK ULAKBİM’den “TR Dizin Ulusal
Akademik Yayıncılık Sempozyumu”
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook