TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK TÜSSİDE, yeni kurulan Ar-Ge biriminin yapılan-
ması ile ilgili olarak Ar-Ge biriminin yönetilmesi, Ar-Ge bi-
riminde yöneticilik yapacak yöneticilerin yetkinliklerinin
geliştirilmesi ve Ar-Ge projelerinin yönetimi konusunda
oluşturduğu müfredat çerçevesinde PTT ‘ye destek olacak.
Fonksiyonel ihtiyaç analizi ile yurtiçi/yurtdışı Ar-Ge eği-
tim programları değerlendirmeleri sonucunda tasarlanan
program; “Ar-Ge Birimlerinin Yönetimi ve Ar-Ge Birimlerinde
Yöneticilik” ile “Ar-Ge Projelerinin Yönetimi” başlıklarını içe-
recek ve Aralık 2017 itibariyle uygulamaya geçirilecek.
Ar-Ge Yöneticiliği programı, Ar-Ge yöneticilerinde bu-
lunması beklenen temel, teknik ve yönetsel yetkinliklerin
ortaya konması ve PTT kurum kültürü ekseninde PTT Ar-
Ge yöneticilerinde olması istenen özelliklerin belirlenme-
siyle başlayacak. Programda Ar-Ge Yöneticisinin Özellikleri,
Ar-Ge Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve İnsana Bakan
Yönler, Ar-Ge Takımı Oluşturma ve Motivasyon, Ar-Ge Birim-
lerinde Ortak Dil Oluşturma ve Çok Seslilik, Ar-Ge Kurumla-
rında Etkili Karar Alma ve Problem Çözme Teknikleri, Ar-Ge
Kurumlarında Analitik Düşünce ve Stratejik Yönetim ve İş-
letmelerde Ar-Ge, Yenilik Stratejileri ve Yenilik Yönetimi gibi
konular PTT özelinde ele alınacak.
Ar-Ge çalışmaları yapan ekibin yetkinliklerinin gelişti-
rileceği “Ar-Ge Projelerinin Yönetimi” programı ise Ar-Ge
Birimlerinde İş Fikri Geliştirme ve İş Olgunlaştırma, Ar-Ge
Projelerinde Kalite Yönetimi, Ar-Ge Projelerinde Maliyet ve
Tedarik Yönetimi, Ar-Ge Projelerinde Risk ve Fırsat Yönetimi
ile Ar-Ge Birimlerinde İzleme ve Kontrol gibi konulara odak-
lanacak.
18 konu başlığı ve 27 eğitim/günlük eğitim içeren müf-
redatın uygulanacağı programda, bilimsel izleme ve de-
ğerlendirme yöntemleriyle programın etki ve sonuçları da
takip edilecek.
TÜSSİDE’den PTT Ar-Ge Birimi
Yetkinlik Geliştirme Programı
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook