TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
uluşması” Kocaeli’de Gerçekleşti
törlüğünde“Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği”konulu panel dü-
zenlendi. Dr. Orhan Çömlek, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin
geniş tabanlara yayılması ve bütün katmanlarla buluşması,
ticari çıktılara dönüşmesi için başlatılan mücadelenin sürdü-
rüleceğini söyledi. Dr. Orhan Çömlek, Türkiye için çok önemli
olan inovasyon ekosisteminin her geçen gün katlanarak bü-
yüdüğünü ifade ederek, “TGB’lerin sayısı 69’a yükseldi. Ar-Ge
merkezleri 700’e yanaştı. OSB’ler 317’ye çıkmış durumda. Bu
ekosistemi büyütmek, etkisini arttırmak, bütün katmanlarını
sıklıkla bir araya getirmek, iş birlikleri oluşturmak, ticari çıktılar
elde etmek içinmücadelemizi sürdüreceğiz”dedi.
Panele katılan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu, ülkemizin geleceğinde Ar-Ge ve inovasyonun büyük
önem ifade ettiğini ifade ederek, Türkiye’nin katma değeri
yüksek ürün üretimine ihtiyacı olduğunu belirtti. Zeytinoğlu,
“Ar-Ge’cilerle sanayicilerin bir araya geldiği bu organizasyonlar
çok önemli. Kocaeli olarak Türkiye’nin 20 teknoparkını, bu tek-
noparklarda faaliyet gösteren 100’ün üzerinden firmayı ağırla-
maktan son derece mutluyuz”dedi.
Panelinbir diğer konuşmacısıMARKAGenel SekreteriMustafa
Çöpoğlu, Türkiye’nin katma değeri yüksek ürünlere yöneldiğini
ifade ederek kalkınma ajansı olarak inovasyon odaklı fonlama
gerçekleştirdiklerini söyledi. Çöpoğlu,“Üzerinde çalıştığımız pek
çokprojevar. KOBİ’lere rehberlik vementorluk yapıyoruz. Destek
verdiğimiz projelerde inovasyonu, Ar-Ge’yi eksen alıyoruz”dedi.
Özel Pazar Projesi
Panelin konuşmacılarından Borsa İstanbul Araştırma ve İş
Geliştirme Müdürü Recep Bildik ise girişimcilere, teknoloji fir-
malarının yararlanabileceği “Özel Pazar” projesi hakkında bil-
gi verdi. İnovatif şirketlere yatırım yapmak isteyen veya ortak
ürün hizmet yetiştirmek isteyen yatırımcılar ve şirketler oldu-
ğunu ifade eden Bildik, “Çok işinin başında olan startup’lar, bi-
raz daha büyümüş olan KOBİ’ler buraya gelip nitelikli yatırımcı-
larla, melek yatırımcılarla tanışabilir, erken iş fonlarına ulaşabilir.
TÜBİTAK’la anlaşma imzaladık. TÜBİTAK’ın programlarından
mezun olan şirketler buraya öncelikli olarak başvurup dahil
olabiliyorlar”dedi.
Panelin bir diğer konuşmacısı GebzeTeknik Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Haluk Görgün, üniversite ve sanayinin ayrı ayrı
yatırımlar yapması yerine birlikte teknolojiyi üretime dönüş-
türen çalışmalar yapmalarının, kaynakların verimli ve doğru
kullanılmasını sağlayacağına değindi. Prof. Görgün, bu işbirliği
sayesinde hem sanayinin hem de üniversitelerin, bilim ve tek-
nolojiyi yakından takip etmesi ve sorunlarına birlikte çözümler
üretilmesinin sağlanacağına işaret etti.
4. Ar-Ge Sanayi Akademi Buluşması etkinliğinin ikinci gü-
nünde T.C İstanbul Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Oytun Erbaş’ın konuşmacı olarak katıldığı Nöromarketing
Sunumu gerçekleşti. Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof.
Dr. Tahsin Engin moderatörlüğünde Teknoloji Geliştirme Böl-
gelerinde Markalaşma, Ticarileşme Ve Uluslararasılaştırma Fa-
aliyetleri konulu panel düzenlendi.
Etkinliğin üçüncü ve dördüncü gününde, 16 teknokent, bir
TTO, iki üniversite, bir OSB’den gelen 63 firma ve Marmara Böl-
gesi’nin önde gelen sanayicilerinin yanı sıra akademisyen ve
ziyaretçiler Kocaeli’de yeni işbirliği fırsatlarının araştırılması ve
bölgede teknolojik değerlerin oluşturulması amacıyla bir araya
geldi.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook