TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 16

16
Bülten
AGUSTOS
2016
TÜBİTAK Desteği Alma
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’nın (AR-
DEB) akademik alanda bilimsel, teknolojik ve yenilik içeren
Ar-Ge faaliyetlerini programlamak, yönlendirmek, destekle-
mek ve izlemek amacıyla faaliyet gösterdiğini belirten Prof.
Dr. Arcaklıoğlu, Ar-Ge desteklerini üniversiteye, özel sektöre
ve toplum geneline yaymaya çalıştıklarını ifade etti. Ar-Ge
harcamalarının gayrisafi milli harcamadaki payının 2023 he-
defleri kapsamında artırılmasının planlandığını belirten Ar-
caklıoğlu, “Ar-Ge destekleriyle ilgili sekiz farklı programımız
var. Proje başvurusunda son üç yılda yüzde 20 seviyelerinde
artış var. 2015 yılında 12 binlerde olan başvuru sayısının bu
yılın sonunda 15 binlere ulaşmasını bekliyoruz. Proje sayı-
sının artmış olması dolayısıyla nitelik ve nicelik ayrımına
da bakmamız gerekiyor. Türkiye’de yılda 25 bin kadar pro-
je teklifinin olması durumunda ancak yüzde 3’lük hedefle-
re ulaşılması mümkün. Dolayısıyla bu proje sayımız artmış
gibi gözükse de bunların 25 bin bandında olması hedeflere
ulaşmak açısından önemli. Yıllara bağlı olarak proje başvu-
rularında ciddi bir artış söz konusu. 2004-2005 ile 2011-2012
yıllarında başvurularda bir kırılma olmuş” diye konuştu.
T Ü B İ T A K D e s t e ğ i A l m a y a n Ü n i v e r s i t e K a l m a d ı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu,
TÜBİTAK’a proje başvurusunda son üç yılda yüzde 20 seviyelerinde artış olduğunu belirterek, “2015 yılın-
da 12 binlerde olan başvuru sayısının bu yılın sonunda 15 binlere ulaşmasını bekliyoruz. İlin büyüklüğü
ve üniversitenin birikimine göre 2015 yılında destek almayan üniversitenin kalmadığını görüyoruz. Her
alanda destek vermeye devam ediyoruz “ dedi.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook