TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Elektromobil kategorisindeki 34 takımın yer aldığı yarışla-
rın startını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin verdi.
“Bilgiye hakim olan dünyaya hakim olabiliyor”
Prof. Dr. A. Arif Ergin, 2000’li yıllardan sonra kendisi tekno-
loji üretebilen, bilimsel faaliyetlerini öne çıkartan bir kurum
haline geldiklerini söyledi. Alternatif enerjilerin kendileri
için önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. A. Arif Ergin, şöyle
dedi:
“Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nı teşvik ederek üniver-
sitelerdeki insan kaynağını değerlendirelim istedik. Çünkü
teknolojik gelişimlerde önce güçlü olanın sonra da parası
olanın dünyaya hâkim olduğu bir dönem geçirdik. Artık bil-
giye odaklı bir kazanım içindeyiz, bilgiye hâkim olan bugün
dünyaya hakim olabiliyor.”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, bilginin üniversi-
telerde ürün odaklı çalışan ekiplerce çıkarıldığını, o yüzden
son yıllarda elektrikli ve hidrojenli araç yarışlarını başlattık-
larını dile getirdi.
rimiz
tric Vehicle”da
Yarıştı
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook