TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
defa katıldıkları organizasyonda göstermiş oldukları başarı
neticesiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diriliş takımına ve
çok yönlü çalışmalarından dolayı Erciyes Üniversitesi Ener-
jist takımı arasında paylaştırıldı.
Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü
Elektromobil kategorisinde okullara yönelik yapmış oldu-
ğu tanıtım çalışmaları nedeniyle KTO Karatay Üniversitesi
KARGET takımına, Balkan turuyla ulusal ve uluslararası bo-
yutta tanınırlığı sağladığı için Trakya Üniversitesi Pehlivan
Takımına verildi.
Yerli Ürün Teşvik Ödülü
Etkinlik Kitapçığı’nda belirtilen ana bileşenlerden en az 3
tanesini yerli yapan takımlara Yerli Ürün Teşvik Ödülü verildi.
Elektromobil kategorisinde;
1) Pamukkale Üniversitesi ATAY takımına; Motor sürücü,
Batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, telemetri, elek-
tronik diferansiyel uygulaması,
2) Dokuz Eylül Üniversitesi DEMOBİL 35 takımına, Motor,
telemetri ve yerleşik şarj birimi,
3) Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ-TEK takımına; mo-
tor, batarya yönetim sistemi, telemetri
4) Karabük Üniversitesi KBÜELAR takımına; Motor sürücü,
Elektronik diferansiyel uygulaması, Telemetri parçalarının
yerli olması nedeniyle ödül verildi.
Hidromobil kategorisinde;
1) Yıldız Teknik Üniversitesi AESK takımı, motor, batarya
yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, telemetri ve enerji yö-
netim sistemi
2) Uludağ Üniversitesi UMAKİT takımı; motor, motor sürü-
cü ve batarya yönetim sistemi parçalarının yerli olması ne-
deniyle ödüle layık görüldü.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook