TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 9

9
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Etiyopya Büyükelçisi TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
Etiyopya Ankara Büyükelçisi Ayalev Gobezie Workneh,
Etiyopya Müsteşarı Goitom Kahsay Hagos ile birlikte TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’e bir nezaket ziyaretinde
bulundu.
Görüşme esnasında Türkiye ve Etiyopya’nın bilim, tekno-
loji ve yenilik alanındaki karşılıklı işbirliği fırsatları, TÜBİTAK
araştırma enstitüleri arasında değişim programları ve TÜBİ-
TAK’ın yabancı uyruklu öğrencilere yönelik burs programları
hakkında bilgi verildi.
Etiyopya Büyükelçisi’nin ziyareti, iki ülke işbirliğinin daha
da ileriye taşınması konusunda karşılıklı niyetlerin bildiril-
mesi ile sona erdi.
“Ufuk 2020’de Türkiye Projesi” Açıldı
Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilikler alanında kapa-
sitesini güçlendirmeyi amaçlayan “Ufuk 2020’de Türkiye
Projesi”nin açılışı Ankara’da gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği’nin Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Progra-
mı olan, 2014-2020 yılları arasında 80 Milyar Avro bütçeye
sahip“Ufuk 2020”Programına Türkiye’nin katılımını artırma-
yı hedefleyen “Ufuk 2020’de Türkiye” Projesi’nin açılışı Anka-
ra’da yapıldı.
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Kara-
taş, 2017 yıl sonuna kadar sürdürülecek olan “Ufuk 2020’de
Türkiye Projesi”nin açılışında, Türkiye’de araştırma ve ino-
vasyon kapsamında gelişmeleri aktardı. Son üç yılda araştır-
ma projesi başvurularında yaklaşık iki kat artış yaşandığını
bildiren Karataş, üniversitelerden yapılan akademik araştır-
ma projesi başvurusundaki artışın 1,9 kat, sanayiden yapı-
lan başvuru artışının ise 1,8 kat olduğunu kaydetti.
Ulusal düzeyde artan araştırma kapasitesinin, uluslararası
işbirliklerinin zirvesi olarak nitelendirdiği Ufuk 2020 Progra-
mı kapsamında kullanılmasının önemine değinen Karataş,
özel sektörün de uluslararası projelere katılımının artırılma-
sının gerekliliğini ifade etti. Karataş, firmaların artık farklı-
laşan hedef pazarlardaki farklı paydaşlarla işbirliği yapmak
zorunda kaldığına değinerek, ülkelerin kamu alımı yapmak
için ihaleye çıktığında işin yaptırılacağı firmanın söz konusu
ülkede faaliyet gösteren aktörler ile araştırma ve inovasyon
işbirliklerini önemsediğini belirtti. Karataş, bu tür işbirlikleri-
nin, endüstriyel standartlar ve düzenlemelerle ilgili bilgilere
önceden erişebilmek adına da çok ciddi bir rekabet avantajı
sağladığının altını çizdi.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook