TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 19

19
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
İnsansız Hava Araçları Yarışı 2016 Yılı Başvuru Dönemi Başladı
Yarışmaya başvuru yapmak için;
· Bir lise, üniversite ya da yükseköğrenim kurumu
bünyesinde akademik danışman (öğretmen/akademisyen)
sorumluluğunda çalışıyor olmak,
· Başvuru belgelerini (başvuru formu ve taahhütname)
istenen formatta, 29 Şubat 2016 tarihine kadar uavturkey@
tubitak.gov.tr ‘a göndermek gerekmektedir.
Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından organize edi-
len “International UAV TURKEY Competition” İnsansız Hava
Araçları Yarışının ilkinin, yerli ve yabancı takımların katılı-
mıyla, 21-25 Eylül 2016 tarihlerinde düzenlenmesi planlan-
maktadır.
Lise/Üniversite öğrencilerinden oluşan takımların katıla-
cağı yarışma ile yangın, kaza gibi acil durumlarda, insanlara
yardımcı olabilecek, sivil uygulamalara yönelik insansız sa-
bit ve döner kanatlı hava araçları geliştirilmesi teşvik edil-
mektedir.
Kavramsal Tasarım Raporları üzerinden yapılacak değer-
lendirme sonrasında, Detaylı Tasarım Raporu göndermeye
hak kazanan yerli takımlara araçlarını üretmeleri için 2.500
TL teşvik ödülü verilecektir. Detaylı Tasarım raporu uygun
görülerek yarışmaya davet edilecek takımlara ise araçlarını
geliştirmeleri için 1.500 TL teşvik ödülü verilecektir. Ayrıca
21-25 Eylül tarihlerinde yarışmaya gelen takımlara 2.500 TL
yol ve konaklama desteği verilecektir.
Alternatif Enerjili Araç Yarışları 2016 Yılı Başvuru Dönemi Başladı
çalışan araçlarla ilgili yerli üretimin artırılması ve katma de-
ğeri yüksek araç bileşenlerinin geliştirilmesi teşvik ediliyor.
Başvurusu onaylanan tüm katılımcılara yol desteğinin
verileceği yarışlarda, Türkiye’den gelen başvurularda ayrıca
hazırlık desteği verilecektir. Elektromobil kategorisinde ilk
defa katılan üniversitenin takımlarına, Hidromobil katego-
risinde ise yeni araç konseptine geçilmesinden dolayı baş-
vurusu onaylanan tüm takımlara 25.000 TL hazırlık desteği
verilecektir.
Yarış pistinin sonradan ilan edileceği etkinliğe başvuru
yapmak için;
· Bir üniversite ya da yüksek öğrenim kurumu bünye-
sinde akademik danışman sorumluluğunda çalışıyor olmak,
· Türkiye başvuruları için finansal desteğin yatırılacağı
üniversite kamu hesabını, uluslararası başvurular için aka-
demik danışman hesabını belirtmek,
· Başvuru belgelerini (başvuru formu ve taahhütname)
istenen formatta, 29 Şubat 2016 tarihine kadar tarafımıza
göndermek gerekmektedir.
Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından organize edi-
len Alternatif Enerjili Araç Yarışlarının 12.sinin, “Efficiency
Challenge Electric Vehicle” adında, 1-7 Ağustos 2016 tarih-
lerinde yabancı takımların da katılımına açık olacak şekilde
düzenlenmesi planlanmaktadır.
Öğrenci takımlarına yönelik Elektromobil (Batarya Elektrik
Enerjili Araç) ve Hidromobil (Hidrojen Enerjili Araç) katego-
rilerinde düzenlenecek yarışlarda bu yıl alternatif enerji ile
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook