TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 18

18
Bülten
ŞUBAT
2016
Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
cilik faaliyetlerinin yönetimi, CBS, geomatik ve uzaktan algı-
lama konularında çalışmalar yapılmaktadır.
Enstitü, temiz üretim alanında ulusal odak noktası olarak
görev yapmaktadır. Bu kapsamda, sanayicilere hizmet veren
kişi ve kurumların kapasitesini geliştirmeye, güncel temiz
üretim teknolojileri, sektörel bazda en iyi uygulamalar ve
referansların paydaşlara tanıtımına yönelik eğitim ve ko-
ordinasyon programları düzenlenmektedir. Ayrıca, olanak
değerlendirmesi, yaşam döngüsü değerlendirme (LCA),
eko-tasarım, enerji verimliliği uygulamalarında uzman ku-
ruluş ve konuyla ilgili dış uzmanlardan oluşan ağ yapısını
koordine etmektedir.
Enstitü, 500 grostonluk 42 metre uzunluğunda ve 10 m
genişliğinde R/V TÜBİTAK MARMARA isimli modern bir araş-
tırma gemisine de sahiptir. Ayrıca Uzaktan Algılama (UA)
ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ekibi, enstitü bünyesindeki
tüm stratejik iş birimlerine destek vermektedir.
Konusunda uzman araştırmacı bilim insanlarının oluş-
turduğu insan gücü, yüksek teknolojisi ve geniş kapsamlı
hizmet veren Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, çalışmala-
rını, 2002 yılında DAR/DAP, 2010 yılı itibariyle EN ISO/IEC
17025:2000 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeter-
liliği için Genel Şartlar standardına göre akredite edilmiş la-
boratuarlarda gerçekleştirmektedir. Bu gün gelinen nokta-
da laboratuar akredite parametre sayısı 276’dır.
Ayrıca gerçekleştirdiği proje ve endüstriyel hizmet ça-
lışmalarında müşteri odaklılık ile kalite en fazla önem
verdiği değerlerdir. Bunun bir sonucu olarak 2001 yılın-
da ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini ve ISO
14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri alınmıştır.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde
bulunan Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, çevre yönetimi ve
teknolojileri ile temiz üretim alanındaki gereksinimleri kar-
şılamak üzere, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik,
ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme faa-
liyetleri yaparak bilgi ve teknoloji üretmekte, birikimlerini
toplumun hizmetine sunmaktadır.
Enstitü çalışma alanları beş stratejik iş birimi (SİB) arasın-
da dağılmaktadır: Su ve Atıksu Yönetimi, Deniz ve İç Sular,
Hava Kalitesi Yönetimi, Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Temiz
Üretim.
Su ve Atıksu Yönetimi Stratejik İş Birimi altında bütünleşik
havza yönetimi, yer altı suları, yüzey suları ve alternatif su
kaynakları yönetimi, toprak kirliliği ile su kaynaklarının İlişki-
lendirilmesi ve modellenmesi, klasik ve ileri arıtma teknolo-
jileri uygulamaları ve geliştirilmesi, doğal arıtma yöntemleri
ve sürdürülebilir atıksu yöntemi, yerinde arıtma uygulama-
ları, suyun geri kazanım ve yeniden kullanımı konuları çalı-
şılmaktadır.
Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Stratejik İş Birimi altında katı
ve tehlikeli atık karakterizasyonu, azaltımı, geri dönüşümü,
geri kazanımı ve bertarafı ile çevresel risk değerlendirme ça-
lışmaları gerçekleştirilmektedir.
Hava Kalitesi Yönetimi Stratejik İş Birimi altında baca gazı
karakterizasyonu, bölgesel emisyon envanteri, hava kalite-
si izleme, dağılım modellemesi, koku kirliliği çalışmalarının
yanı sıra iklim değişikliği ve gürültü yönetimi konularında
da çalışmalar sürdürülmektedir.
Deniz ve İç Sular Araştırmaları Stratejik İş Birimi altında ise
deniz ve göl bilimleri, kıyı ve deniz alanları yönetimi, deniz-
M A M Ç e v r e v e T e m i z Ü r e t i m E n s t i t ü s ü
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook