TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 4

4
Bülten
ŞUBAT
2016
Başbakan Davutoğlu AR-GE
Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Üniversite-sanayi işbirliğini
güçlendiriyoruz. Ar-Ge ve yenilik desteklerinin koordinasyo-
nunu daha etkin bir hale getiriyoruz. Bu hedefleri gerçekleş-
tirmek için çok sayıda eylemi belirlemiş bulunuyoruz. Bugün
devrim mahiyetinde attığımız bu adımların, Türkiye’nin bir
taraftan güvenlik gibi sorunlarla, terörle mücadele ederken,
aynı zamanda büyük atılımların da öncüsü olacak bir pers-
pektife sahip olduğunu görmenizi de rica ediyoruz” dedi.
Davutoğlu, TÜBİTAK’ta düzenlenen Ar-Ge Reform Paketi
tanıtımı programında yaptığı konuşmada, yapacakları daha
çok işlerinin olduğunu belirterek Ar-Ge harcamalarının milli
gelire oranını yüzde 3 seviyesine çıkarmaları gerektiğini, bu-
nun 2023 hedefleri arasında yer aldığını söyledi.
Ar-Ge harcamalarını artırırken özel sektörün bu harcama-
lardaki payını da yüzde 60’ın üzerine çıkarmak zorunda ol-
duklarını ifade eden Davutoğlu, 2014 itibarıyla 115 bin olan
araştırmacı sayısını 200-300 bin ve daha yüksek rakamlara
ulaştırmakta da kararlı olduklarını vurguladı.
Davutoğlu, Ar-Ge ve yenilik eko-sistemini oluşturan her
unsurun, Ar-Ge ve mükemmeliyet merkezlerinin, teknoloji
geliştirme bölgelerinin, üniversitelerin geliştiğini, güçlen-
diğini vurgulayarak, öğrencilere girişimcilere, firmalara çok
önemli burs ve teşvikler verdiklerini aktardı.
Sistemde aksayan yönleri sürekli iyileştirmeye, daha iyi
bir sistem kurmaya önem verdiklerini anlatan Davutoğlu,
Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketini böyle bir anlayışla hazırla-
dıklarına dikkati çekerek, bu paketin temel hedeflerini şöyle
açıkladı:
“Tasarım faaliyetlerini destekleme kapsamına alıyoruz. Ar-
Ge yatırımlarını ve nitelikli üretimi arttıracak adımlar atıyo-
ruz. Ar-Ge personelinin niteliğini ve istihdamını arttırıyoruz.
Bu faaliyetlerin ticarileşmesini sağlayacak eylemleri hayata
geçiriyoruz. Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendiriyoruz. Ar-
Ge ve yenilik desteklerinin koordinasyonunu daha etkin bir
hale getiriyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için çok sayıda
eylemi belirlemiş bulunuyoruz. Bugün devrim mahiyetinde
attığımız bu adımların Türkiye’nin bir taraftan güvenlik gibi
sorunlarla terörle mücadele ederken aynı zamanda büyük
atılımların da öncüsü olacak bir perspektife sahip olduğunu
görmenizi de rica ediyoruz.”
Davutoğlu, Reform Paketi’nde öne çıkan eylemlerin bir
kısmını da şöyle sıraladı:
“Tasarım merkezlerinin Ar-Ge merkezlerinin yararlandı-
ğı destek ve muafiyetlerden de yararlanmasını sağlıyoruz.
Buna göre tasarım merkezlerindeki tasarım harcamalarının
tamamı vergi indirimine tabi olacak. Sigorta primi işveren
hissesinin yarısı, 2023 yılına kadar hükümetimiz tarafından
karşılanacak. Tasarım merkezlerine gelir vergisi stopajı des-
teği ve damga vergisi istisnası da sağlayacağız. Ayrıca tek-
noloji geliştirme bölgelerinden gerçekleştirilecek bütün
tasarım faaliyetlerini destek kapsamına alıyoruz. Teknoloji
geliştirme bölgelerinde gerçekleştirilecek bütün tasarım fa-
aliyetleri bu bölgelerde Ar-Ge faaliyetine sağladığımız des-
tek ve muafiyetlerden yararlanacaktır. Tasarım faaliyetlerine
dolayısıyla kapsamlı bir destek açıklamış bulunuyoruz. Ar-
Ge ve tasarım yapan firmalara destek sağladığımız gibi Ar-
Ge ve tasarım çalışmalarını sipariş yoluyla yapan firmaların
A r - G e R e f o r m P a k e t i
Başbakan Ahmet Davutoğlu,
“Üniversite-sanayi işbirliğini güç-
lendiriyoruz. Ar-Ge ve yenilik destekleri-
nin koordinasyonunu daha etkin bir hale
getiriyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek
için çok sayıda eylemi belirlemiş bulunu-
yoruz.”
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook