TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 10

10
Bülten
ŞUBAT
2016
T ü r k i y e ’ d e M e n t o r l u k M e k a n i z m a s ı
TÜBİTAK 1601 Destek Programı kapsamında KOBİ’lerin ye-
nilik ve girişimcilik kapasitesinin arttırılması için geçtiğimiz
yıllarda mentorluk mekanizmasının oluşturulması ve uygu-
lanmasına yönelik çağrılara çıkılmıştı. Bu çağrıların devamı
niteliğinde 2016 yılı içerisinde çıkılması planlanan “Mentor
Uygulayıcı Kuruluş” çağrısı ile TÜBİTAK tarafından katkı sağ-
lanan mentor havuzunda yer alan mentor adayları ile firma
temsilcilerinin eşleştirilmesi ve mentorluk uygulamasının
izlenmesi faaliyetlerini takip edecek uygulayıcı kuruluşlar
belirlenecek. Bu kapsamda çıkılacak çağrının ana hatlarının
belirlenmesi ile ilgili TÜBİTAK ve ÜSİMP işbirliğinde yabancı
uzmanların da katkı verdiği bir çalıştay düzenlendi.
Mentorlar, KOBİ temsilcileri, eğitmenler ve kamu kurum-
larının temsilcilerinin (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı, KOSGEB vs.) katılım gösterdiği etkinliğin başlangıcında
Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Yü-
rütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest mentorluk
hizmetinin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler)
için önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik de,
kurumun mentorluk kavramına bakışını ve Ulusal Mentor
Platformu (UMEP) yapılanmasını anlatan bir sunum yaptı.
Prof. Dr. Mehmet Çelik sunumunda, “Önümüzdeki yıllarda
ülkenin kendi dinamikleriyle işleyen, ekonomiye katkısı
ölçülebilen ve KOBİ’lerin talep ettiği bir mentörlük platfor-
muna kavuşmasıdır. Bu süreçte görev alan paydaşlarımızın
faaliyetlerini 1601 programı kapsamında destekliyoruz. An-
cak nihai hedefimiz bu ekosistemin sürdürülebilir bir biçim-
de kendisini geliştirmesidir” dedi. Çelik konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Bu nedenle hedef kitlemizdeki KOBİ’lerin sorunlarının
analizi ve bu sorunlara çözüm getirme yetkinliğine sahip
mentörlerin bu KOBİ’ler ile eşleştirilmesi Ulusal Mentör Plat-
formu’nun başarısı için yüksek öneme sahiptir. Bu bağlam-
da KOBİ’lerimizin günlük telaşlarından fırsat bulup kendi
sorunlarına odaklanmaları ve ihtiyaçlarını tespit etmeleri
gerekiyor. Bu dinamik süreç içerisinde KOBİ’lerimizin gayre-
tine mentörlerin de önemli katkıları olacağını düşünüyoruz.
İnsan faktörü, Ulusal Mentör Platformu’nun temelini oluş-
turuyor. Nitelikli bir insan kaynağı olmadan bu platformla
elde etmeyi umduğumuz hiçbir hedefe ulaşamayız. Bu ne-
denle çalışmalarımıza nitelikli bir mentör havuzu oluştur-
makla başladık. Buradaki amacımız, alanında tecrübeli ve
yetkin kişilere mentörlük formasyonu kazandırmak; yani
kendi bilgi birikimini KOBİ’lere en etkin biçimde aktarabil-
mesi için gerekli becerileri kazandırmaktır.”
Mentörlük hizmetinin dinamik bir süreç olarak ele aldığın-
Türkiye’de Mentorluk Mekanizması
ve Uygulaması Çalıştayı
“Önümüzdeki yıllarda ülkenin kendi dinamik-
leriyle işleyen, ekonomiye katkısı ölçülebilen
ve KOBİ’lerin talep ettiği bir mentörlük platfor-
muna kavuşmasıdır. Nihai hedefimiz bu eko-
sistemin sürdürülebilir bir biçimde kendisini
geliştirmesidir”
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook