TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 15

15
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programlar Ulusal Ko-
ordinasyon Ofisi tarafından, British Council işbirliğinde,
Londra’da 14-15 Ocak 2016 tarihlerinde bir çalışma ziyareti,
eğitim ve bilgilendirme toplantısı ve işbirliği çalıştayı düzen-
lendi.
Türkiye’de sosyal bilimler alanında çalışma yapan çeşitli
üniversitelerden 11 araştırmacı ile dört TÜBİTAK uzmanının
yer aldığı heyetin gerçekleştirdiği faaliyetlerin ilki 14 Ocak
2015 tarihinde King’s College’a yapılan bir çalışma ziyareti
oldu. Ziyaret sırasında üniversitenin araştırma ve araştırmacı
potansiyeli, mevcut projeleri, insan kaynağı politikası, teşvik
mekanizmaları, araştırmacı ve öğrencilere sunulan imkanlar
ve işbirliği fırsatları üzerine sunum ve görüşmeler gerçekleş-
tirildi. Çalışma ziyaretinin ardından, İngiltere Araştırma Ofisi
Direktör Yardımcısı Inga Benner, Ufuk 2020 Programı’nda
proje yazımı üzerine katılımcılara bir seminer verdi. Semine-
ri takiben Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Ulusal İrtibat
Noktası Burcu B. Göğüş Doğan ile Toplum için ve Toplum ile
Bilim Ulusal İrtibat Noktası Sonay Aydın, TÜBİTAK Ulusal Ko-
ordinasyon Ofisi’nin faaliyetleri ve Sosyal Bilimler alanlarına
yönelik birer sunum yaptı.
Etkinliğin ikinci günü, Türk heyeti ile İngiltere’den etkin-
liğe katılan araştırmacıların biraraya geldiği bir ağ oluştur-
ma faaliyeti düzenlendi. Newton Fonu Türkiye Direktörü
İlter Haliloğlu ve British Academy temsilcisi Claire Pascolı-
nı-Campbell’ın sunumlarının ardından sırasıyla Türkiye’den
ve İngiltere’den etkinliğe katılan araştırmacılar sunumlarını
gerçekleştirdiler. Sunumların ardından, soru-cevap bölü-
münde araştırmacılar birbirlerini daha iyi tanıma imkanı
buldu ve Ufuk 2020 Programı ve Newton fonu gibi fonları
işbirliklerini somutlaştırmak adına nasıl kullanabilecekleri
konusunda görüş alışverişinde bulundular.
Türkiye-İngiltere Sosyo Ekonomik ve
Beşeri Bilimler İşbirliği Çalıştayı Yapıldı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İTÜNOVA Teknoloji
Transfer Ofisi İşbirliği’nde COST Kuruluşu’na yönelik bir bilgi
günü düzenlendi.
İTÜ, çevre üniversite kurum ve kuruluşlardan gelen araş-
tırmacıların katıldığı etkinlikte COST Kuruluşunun genel ya-
pısı, COST Aksiyonlarına katılım kuralları, COST katılımından
elde edilecek kazanımlar ve Türkiye’nin COST katılım istatis-
tikleri gibi konularda bilgi verildi.
İTÜ’de COST Bilgi Günü Düzenlendi
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook