TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 5

5
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Reform Paketi’ni açıkladı
da vergi indiriminden faydalanmasını sağlıyoruz. Sipariş yo-
luyla gerçekleştirilecek Ar-Ge ve tasarım harcama tutarının
yüzde 50’si sipariş veren ve diğer yüzde 50’si de sipariş alan
firmalarımızda Ar-Ge indirimine tabi tutulacak. Bakanlar Ku-
rulu bu oranı yüzde yüze kadar çıkarmaya da yetkili kılına-
cak. Bu adımın özellikle Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmaya
gücü yetmeyen KOBİ’ler için büyük bir imkân büyük bir ye-
nilik olduğuna inanıyoruz.”
Davutoğlu, Ar-Ge merkezi kurmak için gerekli personel
sayısını daha önce 50’den 30’a indirdiklerini anımsatarak,
şimdi özellikle ileri teknoloji gerektiren, yazılım, ilaç, bilgi
teknolojileri, biyoteknoloji gibi sektörlerde bu rakamı 15’e
düşürdüklerini, bu adımın da çok önemli olduğunu düşün-
düğünü dile getirdi.
“Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde istihdam edilecek temel
bilimler mezunlarının maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık
kısmını 2 yıl süreyle devlet olarak biz karşılamaya başlıyoruz.
Hiçbir akademik gelişme, temel bilimler olmaksızın sağlana-
maz” ifadelerini kullanan Davutoğlu, sözlerine şöyle devam
etti:
“YÖK Başkanı ile bunu daha önce detaylı bir şekilde ele al-
mıştık. Temel bilimleri desteklemeliyiz. Temel bilimler bütün
bilimsel gelişmenin altyapısını oluşturur. Onun için temel
bilimler konusu ülkedeki önemli sıkıntılardan biri olması
nedeniyle sürekli gündemimizde olacak. Önce TÜBİTAK’ta
bu bölümlerin başarılı öğrenciler tarafından tercih edilme-
si için bir burs programı başlatmıştık. Şimdi de mezunların
istihdamını kolaylaştırmak için bu adımı atmış bulunuyoruz.
Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik amacıyla rekabet
öncesi işbirliği projelerine destek sağlamaya başlıyoruz. Bu
firmalara hem gelir vergisi stopajı, damga vergisi istisnası,
vergi ve sigorta indirimi gibi vergisel destekler sağlayacağız
hem de diğer desteklerle önlerini açacağız. Ayrıca Ar-Ge’de
kullanılacak makine, teçhizat, fizibilite ve danışmanlık gider-
leri için yüzde 50’ye kadar hibe destekleri vereceğiz. Ar-Ge,
yenilik ve tasarım projeleri kapsamında yurt dışından temin
edilen ürünlere gümrük vergisi istisnası getiriyoruz. Yurt
dışından Ar-Ge için getirilmesi zorunlu ürünlerde Mavi Hat
Uygulamasına geçerek bu ürünlerin beklemeden gümrük-
ten geçişini sağlayacağız. Böylece hem Ar-Ge proje süreç-
lerini kısaltıyor hem de maliyetleri minimuma indiriyoruz.”
Başbakan Davutoğlu, ihtisas teknoloji geliştirme bölge-
lerinin kurulmasının önünü açtıklarını, bu odak yapıları ön-
celikli ve stratejik sektörler olan bilişim, sağlık, savunma ve
uzay gibi sektörlerde kurmayı planladıklarını belirtti.
“Vergi indirimi kolaylığı getiriyoruz”
Teknoloji geliştirme bölgeleriyle Ar-Ge ve tasarım mer-
kezlerinde çalışan personelin projelerle ve lisans üstü eği-
timleriyle ilgili olarak dışarıda geçirdikleri süreleri de mua-
fiyet kapsamına aldıklarının altını çizen Davutoğlu, şunları
kaydetti:
“Buralarda çalışan bir personelin dışarıda bir saha araştır-
ması yapması veya uluslararası bir konferansa katılması ge-
rekiyorsa artık bu sürelerin tamamını bu kapsama alıyoruz.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook