TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 7

7
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
noloji seviyesini nasıl artırabileceğimizi detaylı bir şekilde
çalıştık” ifadelerini kullandı.
“İhtiyaçları karşılayacak bir paket hazırladık”
Işık, Girişimci Bilgi Sistemi verileri incelendiğinde, imalat
sanayinin genelinde, tasarım yapan firmaların, yapmayanla-
ra göre daha yüksek faaliyet karı elde ettiklerini gördüklerini
anlatarak, şöyle konuştu:
“2014 yılında hazır giyim sektöründe tasarım yapmayan
firmaların faaliyet kârlılığı yüzde 4,5 iken tasarım yapan fir-
maların faaliyet kârlılığı ise yüzde 7,3 olmuş. Bu gerçekten
hareketle, pakette firmalarımızın tasarım faaliyetlerini des-
teklemeye yönelik unsurların yer almasını önemsedik. Re-
form paketinde yer alan tüm eylemlerin arka planında, işte
buna benzer bilgiler, tespitler, tecrübeler ve hikayeler var.”
Pakette, daha yüksek katma değerli üretim yapısına geçişi
sağlamak adına hedefi 12’den vuran eylemlerin yer aldığı-
na dikkati çeken Işık, eylemlerin belirlenme sürecinde, reel
sektör, üniversiteler ve eğitim camiasıyla çok yakın işbirliği
içinde hareket ettiklerini belirtti. Pakete nihai halini vermek
adına çok geniş katılımlı bir çalıştay düzenlediklerini anla-
tan Işık, şöyle devam etti:
“Sahadaki, alandaki girişimcilerin, akademisyenlerin, sa-
nayicilerin görüşlerini, ihtiyaçlarını, tekliflerini olabilecek
en üst düzeyde bu pakete yansıtmış olduk. Orta ve uzun
vadede, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin ihtiyaçlarını büyük
ölçüde karşılayacak bir reform paketi hazırladığımıza inanı-
yorum. İnanıyorum ki Meclis aşamasında da TBMM üyele-
ri gereken katkıyı yapacaklar ve belki bugünkü seviyeden
daha da olgunlaşarak kanunlaşmış olacak. Cumhurbaşka-
nımızın onayıyla da en kısa sürede yürürlüğe girecek diye
ümit ediyoruz.”
Işık, Ar-Ge ve yenilik gibi alanlarda yapılacakların bitme-
yeceğini ve bu ekosistemi iyileştirecek adımlar atmaya de-
vam edeceklerini dile getirdi. Paketin hazırlanma sürecine
katkı verenlere teşekkür eden Işık, reform paketinin Türki-
ye’ye hayırlı olmasını diledi.
Programa, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra Baş-
bakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ekono-
mi Bakanı Mustafa Elitaş, Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkçi, AK Parti Genel Başkan Yrd. Ekonomi İşleri Başkanı
Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Genel Başkan Yrd. Araştırma
Geliştirme Başkanı Recep Akdağ, Konya Milletvekili Ziya Al-
tunyaldız, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Diyarbakır
Milletvekili M. Galip Ensarioğlu, Bolu Milletvekili Ali Ercoş-
kun, Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Gaziantep Milletvekili
Mehmet Erdoğan, İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati,
İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Kocaeli Milletvekili Zeki Ay-
gün, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Yozgat Milletvekili Ab-
dulkadir Akgül, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yöneticileri, meslek örgütü
temsilcileri katıldı.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook