TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 17

17
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Kamu İhtiyaçlarına Yönelik Destek
Programları Yönetmeliği Yayımlandı
Kamunun Ar-Ge temelli proje veya program bazlı ihtiyaç-
larını karşılamak üzere oluşturulacak destek programlarına
ilişkin genel usul ve esaslar belirlendi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun
(TÜBİTAK) Ar-Ge Temelli Kamu İhtiyaçlarına Yönelik Destek
Programları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi.
Buna göre, destek programları kapsamında proje veya
programlar için başvurular çağrı, davet usulü veya doğru-
dan yapılacak. Başvurular dönemsel veya herhangi bir za-
man kısıtlaması olmadan alınabilecek. Başvuru koşullarına
ilişkin detaylar TÜBİTAK tarafından açıklanacak. Başvuru-
ların değerlendirmesi ilgili destek programında belirlenen
çerçevede ve TÜBİTAK tarafından belirlenen süreçlere uy-
gun olarak yapılacak. Desteklenmesine karar verilen proje
veya program için TÜBİTAK tarafından sözleşme hazırlana-
cak. Proje veya program, ilgili tüm tarafların sözleşmeyi im-
zalaması sonrası TÜBİTAK tarafından bildirilen tarihte başla-
yacak.
Desteklenen proje veya programın izlenmesine ilişkin
TÜBİTAK tarafından belirlenen format ve tarihte istenen bil-
gi, belge ve rapor ilgili kuruluşlar tarafından gönderilecek.
TÜBİTAK proje veya programla ilgili yazışmaları ve izleme
sürecini yönetecek kuruluşu belirleyecek. Belirlenen format
ve tarihte gönderilmeyen bilgi, belge ve rapor için TÜBİ-
TAK yaptırım uygulayacak ve buna ilişkin yapılacak işlem-
ler esaslarda düzenlenecek.TÜBİTAK, proje veya programın
gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve
denetlemek üzere, belirleyeceği kişileri görevlendirebile-
cek, kurum veya kuruluşlardan yardım alabilecek. Bu amaç-
la gerektiğinde özel komisyonlar oluşturabilecek.
Proje veya programın bilimsel ve teknik tüm gelişimlerini
içeren raporlar TÜBİTAK’a sunulduktan sonra TÜBİTAK sunu-
lan bu raporları vemali raporu dikkate alarak sonuçlandırma
sürecini başlatacak.Yapılan değerlendirme sonucunda pro-
jenin veya programın sonuçlandığına TÜBİTAK tarafından
karar verilmesi durumunda bu karar ilgili taraflara iletilecek.
TÜBİTAK sonuçlandırdığını belirttiği proje veya programın,
sonuçlarının kullanımı, yaygınlaştırılması ve uygulanması-
nın izlenmesine ilişkin süreç geliştirebilecek.
Durum değişiklikleri ve mali hususlar
Proje veya programın öngörülen amaç ve hedeflere
uygun biçimde yürütülmediğinin veya sonuçlanmadığı-
nın belirlenmesi durumunda, proje veya programa ilişkin
durdurulması, yürürlükten kaldırılması, kapsam değişti-
rilmesi veya iptal edilmesine ilişkin işlemler yapılabilecek.
Proje veya program kapsamında, genel olarak “personel,
seyahat,alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, danışmanlık hiz-
meti ve diğer hizmet alım, malzeme ve sarf, bursiyer gider-
leri” gider kalemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
desteklenebilecek. Proje veya programa özgü farklı dolaylı
veya doğrudan giderler 278 sayılı Kanuna uygun olması ve
TÜBİTAK tarafından uygun görülmesi halinde desteklenebi-
lecek.Proje veya programların bütçeleri TÜBİTAK tarafından
belirlenecek. Bütçelerde esaslarda belirlenen çerçevede
değişiklik yapılabilecek. Proje veya program kapsamında
yürütücü kuruluşlara ödenek aktarımı yetkisi verilebilecek.
Buna ilişkin sınırlar ve diğer hususlar esaslarda belirlenecek.
İzleme sürecinde proje veya programın belirlenen amaç ve
hedeflere uygun olarak yürütüldüğünün TÜBİTAK tarafın-
dan kabul edilmesi durumunda, ödenek planı ve TÜBİTAK’ın
nakit durumuna göre ödenek transferi yapılacak.
Fikri ve sınai mülkiyet hakları
Proje ve programların gerçekleştirilmesi sürecinde veya
sonucunda fikri mülkiyete konu olabilecek buluş (patent,
faydalı model ve benzeri), tasarım, eser, entegre devre to-
pografyası, teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya çıkması ha-
linde, buna ilişkin hususlar için Bilim Kurulu kararı ile kabul
edilecek düzenlemeler doğrultusunda hareket edilecek.
TÜBİTAK, söz konusu yönetmeliğin amacına ve kapsamına
uygun olarak yeni destek programı oluşturabilecek, mevcut
destek programları kapsamında değişiklik yapabilecek.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook