TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 8

8
Bülten
ŞUBAT
2016
B i l i m v e T e k n o l o j i d e T Ü B İ T A K - F i l i s t i n İ ş b i r l i ğ i
Bilim ve Teknolojide TÜBİTAK – Filistin İşbirliği
Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa Zohdia, Higher Council
for Innovation and Excellence (HCIE) Başkanı ve Devlet Baş-
kan Danışmanı Adnan Samara ile HCIE Yönetim Kurulu Üyesi
Ayman Sbaih, TÜBİTAK MAM’ın altyapısını inceleyerek po-
tansiyel işbirliği olanaklarını görüşmek ve Mutabakat Zaptı
imzalamak üzere TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti.
Filistin heyetinin, TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç.
Dr. Murat Makaracı tarafından kabulünde, iki ülke arasında-
ki ilişkilere verilen önem ifade edilerek, ortak Ar-Ge çalışma
imkân ve kabiliyetleri ile gerekliliğine vurgu yapıldı. Filistin
devletinin ihtiyaçları doğrultusunda su, enerji ve gıda baş-
lıkları ile anahtar teslim projeler ve endüstriyel test ve analiz
hizmetleri ile kuluçka şirketlerinin gelişimi görüşüldü. İkinci
gün gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantıda ise TÜBİTAK
MAM’da yürütülmekte olan Ar-Ge faaliyetleri hakkında he-
yete bilgi verildi. Heyetin ilgi alanları doğrultusunda, TÜBİ-
TAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE), Enerji
Enstitüsü (EE), Gıda Enstitüsü (GE), Gen Mühendisliği ve
Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE), Yer ve Deniz Bilimleri Ens-
titüsü (YDBE) yetkilileri tarafından yapılan detaylı sunumlar
ile Enstitülerin çalışma alanlarına yönelik bilgiler aktarıldı.
ÇTÜE, EE ve GE laboratuvarları ziyaret edilerek, yürütülen
çalışmalar yerinde incelendi.
Ziyaretler sonunda TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin
ile Filistin Heyeti adına Bilim Kurumu Başkanı Adnan Samara
TÜBİTAK-HCIE Mutabakat Zaptı’na imza attı. İmza töreninde
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu, MAM Baş-
kanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu, Uluslararası İlişkiler Daire
Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürü Dr. Zeynep Büyük-
boduk hazır bulundu.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook