TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 16

16
Bülten
ŞUBAT
2016
TÜRKSAT 6A Projesi Ön Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı
ve TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Lokman Kuzu tarafından yapılan açılış ve değerlen-
dirme konuşmalarıyla başladı. TÜRKSAT 6A Proje Yöneticisi
Dr. C. Levent Ertürk tarafından projenin hangi aşamada ol-
duğunu gösteren bir değerlendirme sunumu yapıldı. Daha
sonra sistem ve alt sistem tasarımlarına yönelik sunumlar
gerçekleştirildi. Projenin başladığı günden bugüne kadar
planlanan işlerin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği gö-
rüldü.
TÜRKSAT 6A Projesi nedir?
15 Aralık 2014 tarihinde başlayan proje ile Türkiye’nin ilk
milli haberleşme uydusu tasarlanıp, üretilecek. Bu Projede,
TÜBİTAK UZAY’ın, RASAT ve GÖKTÜRK-2 projelerinde ka-
zandığı uzay alanındaki tecrübelerinden de faydalanılarak,
proje ortakları (TUSAŞ, ASELSAN, CTECH) ile birlikte milli ha-
berleşme uydu platformu geliştirilecek.
Projenin 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor. Proje
bütçesi, TÜBİTAK ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı tarafından sağlanıyor. TÜRKSAT A.Ş., yörüngede
devreye alma işlemlerin başarı ile tamamlanmasından son-
ra uydunun işleticisi ve sahibi olacak.
T Ü R K S A T 6 A P r o j e s i Ö n T a s a r ı m G ö z d e n G e ç i r m e T o p l a n t ı s ı
TÜRKSAT 6A Projesinin önemli bir aşaması olan “Ön Tasa-
rım Gözden Geçirme (PDR)” başarıyla tamamlandı. Toplantı
TÜBİTAK UZAY’da geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.
Toplantıya, TÜRKSAT A.Ş., Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı, TÜBİTAK KAMAG, TUSAŞ, ASELSAN, CTECH
temsilcileri yanı sıra Proje İzleyicilerinden Hacette Üniversi-
tesinden Prof. Dr. Feza Arıkan, Yıldız Teknik Üniversitesinden
Doç. Dr. Vasfi Emre Ömürlü ve Gebze Teknik Üniversitesin-
den Doç. Dr. Yusuf Sinan Akgül katıldı.
Toplantı, TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Ensar Gül
D-8 Üçüncü Teknoloji Transfer ve Değişim Ağı (TTEN)
Yüksek Komite Toplantısı Yapıldı
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çok
Taraflı İlişkiler Müdürü Zeynep Arzıman Büyükboduk, Ma-
lezya Bilim, Teknoloji veYenilik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde,
Kuala Lumpur’da düzenlenen D-8 Üçüncü Teknoloji Transfer
ve Değişim Ağı (TTEN) Yüksek Komite Toplantısı’na katıldı.
Üye ülke temsilcilerinin teknolojik işbirlikleri ve transferi
üzerine gelinen noktaları değerlendirme fırsatını bulduğu
toplantı, Malezya Standartlar ve Endüstriyel Araştırma Araş-
tırma Enstitüsleri (SIRIM), Malezya Bilgi İletişim Teknolojileri
Ulusal Ar-Ge Merkezi (MIMOS), Malezya Teknoloji Bankası
ziyaret edilerek işbirliği imkanları değerlendirildi.
Ayrıca, 2016 yılı Mayıs ayında Ankara’da TÜBİTAK Başkan-
lığında düzenlenmesi kararlaştırılan ve ana teması “Akıllı
Şehirler ve Bilgi-İletişimTeknolojileri Destekli Sağlık Uygula-
maları” olan “Dördüncü Teknoloji Görev Gücü Toplantısı” ile
ilgili üye ülkelere bilgi verildi.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook